Tillgänglighet för alla

Du som deltagare kan utifrån dina individuella behov påverka studierna till innehåll och form.

Kursinnehåll och upplägg planeras individuellt med varje kursdeltagare utifrån individens behov och förutsättningar. Detta för att ge dig som kursdeltagare goda förutsättningar att klara av dina studier.

Vi erbjuder behörighetsgivande studier samt riktade kurser för personer med olika funktionsnedsättningar. Kurserna ger möjlighet till högre studier samt förbättrar förmågan att kompensera funktionshindret och hantera funktionsnedsättningen. Pedagogiska programvaror kan lånas hem under studietiden. Vi arbetar med små grupper.

Internaten och skolans undervisningslokaler är delvis anpassade för dig som är rörelsehindrad.

I våra samlingssalar finns teleslinga och högtalaranläggning. Ledstråk för synskadade finns till de utrymmen som är aktuella. Inredning i våra lärosalar anpassas till respektive grupps behov och önskemål. Toaletterna är uppmärkta med skyltar som har både bild och punktskrift. I våra kurser för dig med funktionsnedsättning, har du som kursdeltagare en egen dator. Skolans datasalar håller hög standard med talsyntes och andra kompensatoriska program.

Pedagogiskt stöd

Undervisningen anpassas efter gruppens behov och förutsättningar. Det kan gälla arbetstempo, upplägg och olika slags stöd i skolundervisningen.

Du som är i behov av extra stöd eller utökad undervisning i till exempel svenska har möjlighet att få det. I samband med kursstarten ges möjlighet att diskutera vad skolan kan göra för att underlätta studiesituationen för dig.

Personalen på skolan arbetar för att öka din medvetenhet om din funktionsnedsättning och vilka möjligheter som finns för att kompensera den. Individuell målplanering med regelbunden uppföljning och utvärdering är metoder som används, ofta i samverkan med olika nätverk som finns runt dig som kursdeltagare.

Policydokument för förstärkningsbidrag

Enligt beslut av Folkbildningsrådet avsätts ett så kallat förstärkningsbidrag för studerande med funktionshinder vid folkhögskola.

Policydokument för förstarkningsbidraget (pdf)