Frånvaro

Frånvaro anmäls i Schoolsoft för varje dag du är frånvarande. Vid sjukfrånvaro eller vård av sjukt barn ska även försäkringskassan meddelas. Vid oanmäld frånvaro kontaktar vi på skolan dig.

Din frånvaro kan påverka ditt studiemedel. Om du är ogiltigt frånvarande längre än 15 kalenderdagar i sträck betraktas det som att du är studieinaktiv, skolan måste då meddela CSN. Det betyder att du inte har rätt till studiemedel under den inrapporterade perioden. Kursdeltagaren är själv skyldig att anmäla alla förändringar som påverkar rätten till studiemedel eller hur mycket studiemedel hon/han kan få från CSN. Sådana förändringar kan vara:

  • Studieavbrott.
  • Uppehåll i studierna i sju dagar eller mer för tillfällig vård av barn eller vård av närstående.
  • Ändrad studietakt.
  • Byte av skola eller utbildning.
  • Inkomstförändring som innebär att fribeloppet överskrids.
  • Övrigt som påverkar rätten till studiemedel.

Ändringen ska anmälas snarast och senast inom en vecka efter att den inträffat. Anmälan sker enklast på www.csn.se under ”Mina sidor”. Personlig kod för inloggning finns i beslutet om studiemedel. Om du blir sjuk finns ett särskilt försäkringsskydd. Det innebär att du får behålla studiemedlet under sjukdom trots att du inte studerat. Dessutom kan lånedelen avskrivas efter 30 dagars karenstid (gäller studiemedel från CSN).

Vid mer än 20 procent total frånvaro omprövas din möjlighet till studieomdöme. All undervisning är obligatorisk. Antalet närvarotimmar anges på kursintyget. Om du bor på internatet och uteblir men inte anmält din frånvaro, blir du av säkerhetsskäl uppsökt av personal.