Åtgärder i kollektivtrafiken

Med anledning av det nya coronaviruset vidtar Region Värmlands kollektivtrafik nu en rad åtgärder för att säkerställa en trygg och säker resa. Som en extra försiktighetsåtgärd begränsas antalet sittplatser närmast föraren.

Karlstadbuss och Värmlandstrafik har dialog med våra entreprenörer kring vilka åtgärder som är aktuella för kollektivtrafiken. Vi följer givetvis alla rekommendationer som kommer från berörda myndigheter och ser hela tiden över vår trafik och vilka åtgärder vi behöver vidta för att ska erbjuda en trygg resa för våra kunder och en god arbetsmiljö för personalen i våra fordon.

Tydliga beredskapsplaner finns för hur regiontrafik, tätortstrafik, tåg och servicetrafik körs om ett större sjukdomsutbrott bland personalen påverkar trafiken.

Försiktighetsåtgärder mot smittspridning

För att säkerställa att smitta inte sprids genomförs extra noggrann städning/spritning i fordonen och ett antal försiktighetsåtgärder sätts in. Här är åtgärder och läget inom de olika trafikslagen.

Busstrafik

Inga restriktioner eller rekommendationer om att inte resa med busstrafiken finns för närvarande. Alla städrutiner har setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och resenärer. För att ha en så trygg och säker kollektivtrafik som möjligt för både resenärer och förare minimeras också förarnas sociala kontakter.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer vill Karlstadsbuss göra ett förtydligande. 
När vi fattat beslut om att gå över till sommartidtabell har vi tagit hänsyn till att vi inte vill ha trängsel på bussarna. Baserat på att antalet resenärer redan sjunkit med cirka 60 procent ser vi ingen risk för trängsel med den nya tidtabell som gäller från och med den 6 april. Vi följer kontinuerligt trafiken och märker vi att resandet ökar och skapar trängsel i bussarna har vi resurser för att sätta in fler bussar. I sommartidtabellen kommer flertalet av våra linjer behålla samma avgångsfrekvens som idag under dagtid, men linjerna S och 1 får något glesare mellan avgångarna då dessa linjer passerar gymnasieskolor och universitetet som i dagsläget är stängda. Beslutet grundar sig på att vi vill erbjuda en tidtabell som vi kan leverera även om ett stort antal bussförare skulle bli sjuka.

 • Från och med måndag 6 april går Karlstadsbuss över till sommartidtabell. Det är en tidigareläggning med två månader för att anpassa utbudet efter den efterfrågan som finns just nu, och att skapa en beredskap om ett större antal förare skulle insjukna. Beredskap finns att snabbt sätta in extrabussar om resandet snabbt skulle öka på enstaka linjer. 
 • Från och med måndag 23 mars 2020 tillåts bara in och utpassering ur bussarna genom de bakre dörrarna för att minska förarnas direktkontakt med passagerarna.
 • Från och med måndag går det inte heller att köpa biljett framme hos förarna med kort, betala för flera med reskassa, få övergångsbiljett i pappersform eller få reda på hur mycket pengar som finns kvar på ditt busskort. Endast förköpta biljetter, såsom mobilbiljett, reskassa och periodbiljetter gäller nu i kollektivtrafiken i Värmland.
 • För att öka avståndet mellan förare och resenärer är platserna närmast bakom föraren avstängda med information att platserna inte är tillgängliga för resenärer. Vi är tacksamma om du som resenär respekterar dessa begränsningar.
 • Region- och stadstrafik undviker att köra med överfulla bussar. Vid risk för överfulla bussar, vilket bland annat kan innebära stående resenärer, sätts extratrafik in, alternativt hänvisas till nästa tur.
 • Vi öppnar upp och vädrar ur våra bussar. Samtliga dörrar öppnas och vädras under tiden bussen står stilla vid ändhållplats.
 • Representanter för entreprenörerna och företrädare för kollektivtrafiken i Region Värmland håller regelbundna ledningsmöten för att snabbt kunna åtgärda frågor som dyker upp.

Tåg

Beredskapsplaner finns hos entreprenören, Vy Tåg AB, där målet är att tills vidare köra trafiken som planerat.

 • Uppmaningen till personalen är att stanna hemma om man känner sig sjuk.
 • Större resurser har lagts på städning. Ledstänger, knappar och ytor som resenärerna ofta kommer i kontakt med desinficeras.
 • Resenären får själv hålla i och visa sin mobilbiljett och själv hålla upp biljetten utan att tågvärden tar den i sin hand. All personal har tillgång till plasthandskar och uppmanas följa de hygienrekommendationer som finns.

Skoltrafik

Skoltrafiken körs som vanligt. En beredskapsplan hur trafiken ska säkerställas om många förare skulle insjukna eller om grundskolorna under en period stängs finns uppgjord. Tisdagens beslut om stängning av gymnasieskolor och universitet påverkar inte skoltrafiken i dagsläget.

Servicetrafik

Ledningen för servicetrafiken och de entreprenörer som utför trafiken har tydliga åtgärdsplaner för hur trafiken ska upprätthållas vid olika grader av insjuknande förare eller hur sjuka kunder ska hanteras.

 • Planer och instruktioner för hur fordon rengörs för att förhindra smittspridning och hur eventuella underleverantörer säkerställer verksamheten finns upprättade.
 • Bemanningsplan finns även för eventuella sjukdomsutbrott på Beställningscentralen (BC).
 • Ansvariga för servicetrafiken håller dagliga möten för att stämma av det aktuella läget.

Region Värmland kollektivtrafik har beslutat kompensera de upphandlade trafikföretagen inom servicetrafiken för uteblivna intäkter i spåren av coronakrisen. De upphandlade avtalen med företagen bygger, till skillnad mot upphandlad linjetrafik, på en rörlig ersättning för utförd trafik. Det minskade bokningsläget, runt 40 procent lägre än normalt, innebär att företagens intäkter minskat med motsvarande belopp. Det är ett allvarligt läge för våra upphandlade bolag och det är i nuläget oklart om bolagen kan utnyttja regeln om korttidspermittering och de statliga ersättningarna eftersom verksamheten är baserad på allmänna medel.

Ersättningen, som baseras på normalt trafikläge under motsvarande månader förra året, uppgår till en fast ersättning på 75 procent av intäkterna i ordinarie trafik. Det tillfälliga avtalet gäller i första hand från mars till och med juni. Även fordonschemajusteringar görs.

Servicetrafiken stöttar ambulansen med coronatransporter
Syftet med servicetrafikfordon i ambulanssjukvården är att skapa säkra transporter av patienter med luftvägssymtom. Det innebär att ingen med luftvägssymtom bokas in tillsammans med andra resenärer i den ordinarie servicetrafiken. De kunderna bokas in på de specialanpassade fordonen. Alla förare som kör servicetrafikens fordon inom ambulanssjukvården har fått utbildning i de runtiner som gäller för hygien, skyddutrustning och städning av fordon.