Lägesrapport folkhälsa

Lägesrapport Folkhälsa är en första omvärldsanalys av hur samhällsförändringarna som skett till följd av det nya coronaviruset påverkar befolkningens liv och hälsa.

Sedan april 2020 pågår ett analysarbete inom Region Värmland, med syfte att belysa vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser som samhällsförändringarna till följd av det nya coronaviruset har fått eller kan komma att få på folkhälsan i Värmland. Störst fokus läggs på de socialt begränsande åtgärderna. Analysen ska bidra till planering av åtgärder för att förebygga negativa, långsiktiga konsekvenser.

I takt med att mer kunskap från Värmland blir tillgänglig kommer fokus på Värmland och den värmländska befolkningen att öka.

Coronapandemin har medfört globala effekter som världen sällan, eller aldrig, tidigare sett. Kunskapsläget är inte självklart och möjligheterna att förutse utvecklingen framåt är begränsad. Tolkning av enskilda rapporter, iakttagelser och erfarenheter ska därför ske med försiktighet.

Nästa Lägesrapport folkhälsa kommer i juni.