Information om behandling av personuppgifter för dig som deltar i undersökningen

Du som registrerar dig för att svara på frågor om din hälsa och din sociala situation under covid-19-pandemin, får på denna sida information om hur dina personuppgifter hanteras.

När du registrerar dig för att delta, och när du besvarar frågorna i undersökningen, samlas personuppgifter om dig in. Personuppgifterna som samlas in är e-postadress, postnummer, åldersspann och uppgifter om din upplevda hälsa och sociala situation.

E-postadress

Din e-postadress behövs enbart för utskick av frågeformulären och för att säkerställa att vi får in endast ett svar per person. När enkäterna har besvarats tas e-postadressen bort och inga svar kan längre kopplas till en enskild person. I analys av svaren och i resultatredovisningen behandlas inga personuppgifter, vilket gör att den delen av undersökningen är helt anonym. Personuppgifterna behandlas av ett mindre antal personer vid administrationen av mottagandet av enkätsvaren.

Samtycke

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det samtycke som du ger vid registreringen för att delta i undersökningen.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke och vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter mer än för att radera dem.

Du har rätt till information och tillgång till dina personuppgifter, rättelse av personuppgifterna, radering av personuppgifter, begränsning av behandlingen av personuppgifterna och att invända mot behandlingen av personuppgifterna. För att göra detta vänder du dig till personuppgiftsansvarig eller regionens dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter vid frågor om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Region Värmland.
Postadress: Region Värmland, 651 82 Karlstad
Besöksadress: Rosenborgsgatan 50, Karlstad
Telefon: 010-831 50 00
E-post: personuppgiftsbehandling@regionvarmland.se
Organisationsnummer: 232100-0156

Dataskyddsombud för Region Värmland är Henrik Landtmanson.
E-post: dataskyddsombud@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 50 00

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller om du upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52