Tidslinje

2020 har präglats av pandemin på många sätt. Här är en tidslinje över händelser och nedslag i det arbete som Region Värmland gjort. ​

2020

29 februari 

Skolungdomar med influensasymtom på väg från Frankrike i buss. 

3 mars

Epidemiberedskapsplanen uppdateras.

Personer på bussresa från Italien provtas.

4 mars

Två värmlänningar konstateras smittade av det nya coronaviruset.

8 mars

Arbetet i regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) startar.

10 mars

Folkhälsomyndigheten bedömer den allmänna smittrisken i Sverige till mycket hög.

Inga tjänsteresor får genomföras. 

Besöksförbud införs på samtliga vårdavdelningar.

12 mars

Det nya coronaviruset klassas som en pandemi.

13 mars

Lokala särskilda sjukvårdsledningar inrättas på sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby. De arbetar på uppdrag av regional särskild sjukvårdsledning och ska arbeta fram en plan för omställning av vården.

14 mars

Smittskydd Värmland bedömer att det nu finns en samhällssmitta.

16 mars

Region Värmland begränsar tillträdet till sjukhusen och vårdcentralerna i Värmland.

Kliniskt träningscentrum, KTC, startar utbildning i basala hygienrutiner och covid-19-rutiner riktad till all personal.

18 mars

Region Värmlands fem folkhögskolor går över till distansundervisning.

22 mars

Värmlandstrafik och Karlstadsbuss beslutade stänga inpassering genom den främre dörren i alla bussar.

Den första lägesbilden publiceras på regionvarmland.se. Den rapporterar sedan varje dag om antal bekräftade fall, inneliggande patienter, provtagningar och dödfall.

23 mars

Kliniskt träningscentrum, KTC, startar utbildning för reaktivering av yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal som ställts till förfogande för vårdnära arbetsuppgifter.

24 mars

Första personen avlider med covid-19 i Värmland.

Företagsjouren tar emot det första samtalet. Rådgivare svarar på företagares frågor och informerar om nationella och regionala stödåtgärder.

26 mars

All tandvård som inte är akut ställs in för att säkerställa sjukvårdens behov av skyddsmateriel.

All yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal ställs till förfogande för vårdnära arbetsuppgifter.

Flera vårdcentraler flyttar sina verksamheter.

30 mars

Kultur- och bildningsnämndens ordförande beslutar om avsteg från principerna för bidragsgivning för att underlätta för drabbade kulturverksamheter.

Kliniskt träningscentrum, KTC, startar 4-timmars grundutbildning för personal som ska arbeta som "löpare" i vården under pandemin.

1 april

Karlstadsbuss tidigarelägger införandet av sommartidtabell med två månader för att anpassa utbudet efter efterfrågan. 

3 april

Annons med budskapet "Vill du förstärka kapaciteten i vården?" publicerades. 200 anmälde sitt intresse! 

6 april

Vårdcentralen Värmland startar och erbjuder videosamtal med patienter via appen Region Värmland.

4 maj

Utbildningsportal som samlar utbildningar och kurser öppnar på verksamhet.se. Den underlätta för permitterade att  utveckla och fördjupa sin nuvarande kompetens eller öppna dörrar för att yrkeskarriären kan ta en ny riktning.

5 maj

Arbetet med utökad provtagning börjar. Gäller till att börja med personal inom hälso- och sjukvården.

7 maj

Bårhusplatserna förstärks med kylcontainer.

Alla med färdtjänsttillstånd erbjuds få sina matvaror hemkörda till dörren med färdtjänsten.

13 maj

Central samordningsenhet startar för att administrera all provtagning av vård- och omsorgspersonal i region och kommun.

14 maj

Vykort skickas till alla i Värmland som är 70 år eller äldre med hälsning om hur man kan söka vård och att man inte ska vara orolig att smittas i vården. Samt ett tack att man följer rekommendationerna.

15 maj

Servicetrafiken börjar frakta skyddsutrustning till kommuner runt om i länet. 

19 maj

Den första Lägesrapport folkhälsa publiceras med omvärldsanalyser av hur samhällsförändringarna som sker påverkar befolkningens liv och hälsa.Från 13 maj 2020 finns en central samordningsenhet som administrerar all provtagning av vård- och omsorgspersonal i region och kommun.

17 juni

Provtagning erbjuds alla värmlänningar som jobbar med samhällsviktig verksamhet.

1 juli

Testning av antikroppar startar.

7 juli

Alla värmlänningar kan nu boka egenprovtagning för civid-19.

9 juni

Den andra Lägesrapport folkhälsa publiceras.

13 juli

Vi går från förstärkningsläge till stabsläge.

13 augusti

I samband med skolstarten uppmanar Karlstadsbuss och Värmlandstrafik alla som kan resa på annat sätt än med kollektivtrafik att göra det. 

17 augusti

För att ytterligare begränsa och hejda spridningen av coronaviruset startas ett centralt placerat team för smittspårning av covid-19.

1 september

Region Värmland lämnar stabsläget.

8 september

Slutrapporten Lägesrapport folkhälsa publiceras.

13 oktober

Regionstyrelsen beslutar på initiativ av kultur- och bildningsnämnden om ett särskilt stöd till kulturverksamheterna i Värmland på totalt upp till 13 miljoner kronor.

28 oktober

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia besökte Centralsjukhuset i Karlstad där de fick ta del av medarbetares och chefers berättelser om hur hälso- och sjukvården ställt om och arbetat under pandemin.

10 november 

Regionen befinner sig återigen i stabsläge på grund av ökad smittspridning. 

12 november 

Folkhälsomyndigheten beslutar tillsammans med Region Värmland om skärpta allmänna råd i länet. 

7 december

Regionen befinner sig återigen i förstärkningsläge på grund av att smittspridningen i Värmland ligger på en hög nivå samtidigt som trycket på sjukhusen har ökat.

8 december

En regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är inrättad.

Annonser där vi sökte personal som kunde förstärka arbetet med vaccinationen publicerades.

27 december

Första värmlänningen vaccineras mot covid-19. 

2021

7 januari 

Rekommendation om att bära munskydd i kollektivtrafiken börjar gälla.

14 januari

På Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) öppnades en tillfällig vaccinationsmottagning för att stötta vaccineringen av personal inom kommunal vård och omsorg i Karlstadsregionen.

25 januari

Annonser för entrévärdar till våra vaccinationsmottagningar publicerades.

17 februari

Regionfullmäktige beslutade att resor till vaccinationsmottagningar i Värmland ska vara avgiftsfria. Reglerna gäller till och med 30 juni eller till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd.

17 februari

Tidsbokning för vaccination för 85 år och äldre öppnade.

18 februari

Ny provtagningsstation för egenprovtagning öppnade vid Karlstad universitet.

25 februari

Vaccinationsmottagningar för vaccination av fas 2 öppnade.

Tillbaka till Tiden med covid-19