Barns hälsa och uppväxtvillkor

Vi skapar förutsättningar så att barnfamiljer i Värmland kan känna sig trygga och vid behov erbjudas ett anpassat stöd för familjen.

Länets kommuner och Region Värmland samverkar för att skapa förutsättningar så att barnfamiljer i Värmland ska känna sig trygga och när det behövs kunna erbjuda anpassat stöd för familjen.

Samverkan sker bl a för att förebygga övervikt och fetma hos barn och för att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. En övergripande målsättning är att alla elever ska få en lyckad skolgång.

Elevhälsosamtalen och elevhälsodatabasen ELSA underlättar möjligheterna till insatser inom skola, elevhälsa och annat förebyggande arbete i länet.

Samverkan sker bl a med länsstyrelsen kring länsstyrelsens uppdrag Föräldrastöd till tonårsföräldrar.

Arbetet inom området Barns hälsa och uppväxtvillkor leds av en arbetsgrupp som är tvärprofessionell och består av representanter från länets kommuner och Region Värmland.

Med utgångspunkt i de övergripande målsättningarna identifierar arbetsgruppen behov av strategiska överenskommelser, utvecklingsarbeten mm. samt tar initiativ till verksamhetsanknutna utvecklingsarbeten. Arbetet utvärderas och följs upp kontinuerligt.

Här kan du ta del av de regionala övergripande målen och den årliga uppföljningen.

Kontakt ordförande

Elisabeth Björklund, Arvika Kommun
elisabet.bjorklund@arvika.se

Kerstin Karlsson, Region Värmland
Kerstin.Karlsson@regionvarmland.se