Nya medarbetare

Läs om två nya medarbetare på Centrum för klinisk forskning och utbildning.

Maria Stålhammar, HTA-ansvarig

Maria Stålhammar heter jag och jag har arbetat på Region Värmland sedan 1 januari 2019. Jag jobbar på Centrum för klinisk forskning sedan den 1 september kombinerat med en deltidstjänst på Patologen. Jag är HTA-ansvarig och HTA står för Health Technology Assessment, vilket innebär en systematisk granskning av den vetenskapliga litteraturen för en metod, teknologi eller insats inom hälso- och sjukvården. Jag disputerade 2016 i medicinska vetenskaper på Uppsala universitet. Avhandlingen handlar om det nyfödda barnets reglering av immunförsvaret vid infektion och inflammation.

Avsikten med en HTA-rapport är att värdera om det finns evidens för eller emot en viss metod eller teknik. Utvärdering sker av metoders effekter, risker och ekonomiska konsekvenser. Fullständiga HTA-rapporter väger även in etiska och sociala aspekter. HTA-rapporter utvärderas på lokal nivå, på sjukvårdsregional nivå på HTA-enheten i Örebro samt på nationell nivå vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Information samlas och struktureras inför medicinskt och administrativt beslutsfattande. En rad frågor ställs om den aktuella teknologin avseende patientnytta, risker och etiska aspekter. HTA kan användas för uppföljning och som beslutsstöd vid revidering av befintlig medicinsk teknologi, exempelvis inför beslut om eventuell avveckling. Andra frågor för ett HTA-projekt kan avse nya metoder/teknologier avseende vårdprocesser, diagnostik, screening, olika former av interventioner inklusive invasiva ingrepp.

Som HTA-ansvarig ser jag verkligen fram emot att få lära mig en hel del nytt inom många olika områden inom sjukvården.

Maria Stålhammar

Angelica Fredholm, pedagogisk utvecklare

Jag heter Angelica Fredholm och är sedan 1 september anställd på CKF som forskare och pedagogisk utvecklare. Jag disputerade 2017 i medicinsk pedagogik vid Karolinska Institutet och min avhandling fokuserar autonomi i lärande, framför allt i klinisk utbildning. Närmast kommer jag från Karlstads universitet där jag undervisat som adjunkt på Sjuksköterskeprogrammet sedan 2003. Jag har en bred och omfattande erfarenhet av undervisning, men också av pedagogiska ledningsuppdrag och utvecklingsprojekt. Genom min avhandling har jag mer och mer intresserat mig för kliniken som "learning space", dvs som arena för utbildning, både fysiskt och mer abstrakt och hur vi bygger utbildning för att stärka studentens professionella utveckling både i teori och klinik. Jag önskar därför bedriva pedagogisk utveckling i ett tätt samarbete med kliniska aktörer och kommer också bedriva medicinpedagogisk forskning runt frågor som rör autonomi, autenticitet och professionell identitet.

Angelica Fredholm