Per Fischer har spikat sin doktorsavhandling

Den 29 november spikade Per Fischer sin doktorsavhandling "Hemi and total wrist arthroplasty" på björken i sjukhusbiblioteket på CSK.

Per Fischer har bedrivit sin forskning vid handkirurgiska kliniken på Örebro universitetssjukhus och arbetar sedan i vår på ortopeden på Centralsjukhuset i Karlstad. Pers avhandling heter Hemi and total wrist arthroplasty och den 29 november var det dags för den traditionsenliga spikningen på björken i centralsjukhusets bibliotek.Per Fischer

Om avhandlingen

Tekniken med handledsproteskirurgi har utvecklats successivt sedan 1970-talet och idag kan man erbjuda patienter med inflammatorisk och icke-inflammatorisk ledsjukdom i handleden, smärtfrihet med till stora delar bevarad rörlighet. En risk för patienter som opereras med dessa proteser är dock proteslossning. Tidigare studier har visat att man vid proteslossning ibland behöver byta ut protesen mot en ny protes, så kallad revisionsartroplastik, eller göra en steloperation av handleden. Vilka patienter och proteser som drabbas av proteslossning och varför är oklart.

Avhandlingen innehåller fyra delstudier. I första delstudien redovisas utfallet 10 år efter operation med primär handledsprotes i en jämförelse mellan fyra olika protestyper. Vidare undersöks utfallet efter revisionsartroplastik i en femårsuppföljning. Slutligen utvärderas en nyutvecklad handledsprotes i en biomekanisk kadaverstudie och i en klinisk pilotserie. Sammanfattningsvis hade endast 8 procent av primära proteserna genomgått revisionsoperation 10 år efter primäroperation utan säker skillnad mellan protestyperna. Röntgenologisk lossning sågs hos 22 procent av ReMotion-proteserna men var i de flesta fall utan tydliga kliniska symtom.

Samtliga studerade protestyper verkar ha god effekt på smärta och ge en klart förbättrad patientupplevd funktion. Utfallet efter revisionsartroplastik är mer svårtolkat på grund av få patientfall men tendens till förbättrad smärta och patientupplevd funktion sågs vid 5-årsuppföljningen. Däremot verkar revisionsartroplastik innebära en klart högre risk för re-operation jämfört med primär protesoperation då 25 procent genomgick ytterligare revisionskirurgi. Den nyutvecklade protesen uppvisade lovande biomekaniska resultat men mer tveksamma kliniska resultat och behöver modifieras innan nya studier blir aktuella.