Alexandra Ullstens doktorsavhandling är spikad

Den 2 december spikade Alexandra Ullsten sin doktorsavhandling på björken i sjukhusbiblioteket på CSK.

Alexandra Ullstens avhandlingsprojekt, Singing, sharing, soothing. Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care, är det första i sitt slag internationellt som undersökt den smärtlindrande effekten av vaggsång som framförs live före, under och efter en rutinblodprovtagning på sjuka spädbarn som vårdas på neonatalavdelning. Disputationen genomförs den 13 december på Musikhögskolan vid Örebro universitet.

Alexandra arbetar som musik- och bildterapeut inom Rehabiliteringen Specialistvård på Centralsjukhuset i Karlstad.
– De flesta föräldrar använder sång i samspelet med sitt spädbarn. Men när spädbarnet är sjukt eller för tidigt fött och vårdas länge på en neonatalavdelning kan både spädbarn och förälder behöva stöd, till exempel av en musikterapeut, för att komma igång med sin samspelskommunikation, säger Alexandra Ullsten.

Alexandra_Ullsten

Avhandlingens innehåll

Genom alla tider och i alla kulturer har vaggsångens repetitiva rytm använts för att lugna och söva späda barn. Vaggsång är ett medel för föräldrar att kommunicera med sitt spädbarn på affektnivå. I famnen, hud mot hud, blir sången en multimodal, multisensorisk och kanske också en smärtlindrande upplevelse för spädbarnet.

Fyra publicerade artiklar ingår i avhandlingen. Två empiriska studier, varav en RCT, och två teoretiska artiklar. I den randomiserade kliniska studien undersöktes effekten av vaggsång som sjöngs live före, under och efter en rutinblodprovtagning. Vaggsången framfördes av en musikterapistudent och samtliga spädbarn erhöll standardsmärtlindring. Analysen av spädbarnens fysiologiska och beteendemässiga responser visade statistiskt signifikant lugnare andningsmönster med vaggsång före stick och en trend till färre stick och kortare provtagning med vaggsång än utan. Det fanns ingen statistisk signifikant effekt på spädbarnens smärtuttryck men analysen visade inte heller att det var stressande med vaggsång under provtagning.
– Det vi undersökte var alltså den additiva effekten av vaggsången, utöver den standardsmärtlindring som alla spädbarn erhöll, säger Alexandra Ullsten.

De teoretiska studierna i avhandlingen tar avstamp i den familjecentrerade omvårdnadsfilosofin och lyfter fram den smärtlindrande potentialen i föräldrarnas sångröster. Den repetitiva vaggsången kan vara ett redskap för den emotionellt tillgängliga föräldern att smärtlindra spädbarnet genom biopsykosocial intoning och reglering av spädbarnets smärtuttryck. Optimalt är en kombination av multimodala och multisensoriska icke-farmakologiska interventioner som föräldrasång, amning och hud-mot-hud-vård. Musikterapeutens roll är att på förhand inspirera, utbilda och vägleda föräldrarna i processen att vilja och kunna delta aktivt som smärtlindrare för sitt spädbarn.

Musikterapeutisk forskning om för tidigt födda och sjuka fullgångna spädbarn, har bedrivits internationellt under nära 30 år, företrädesvis i USA, Tyskland och Australien. Det område som är minst utforskat inom neonatal musikterapiforskning är musikterapins möjligheter att erbjuda de sjuka nyfödda smärtlindring vid smärtsamma procedurer som exempelvis blodprov. I Sverige har tidigare ingen forskning bedrivits inom neonatal musikterapi. Avhandlingsprojektet, som stöttats av Region Värmland, Örebro universitet, Kungl. Musikhögskolan, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, är därmed den första i sitt slag nationellt och internationellt.