Artikel av epidemiolog Anu Molaris publicerad i Archives of public health

Självskattad hälsa och faktorer som har samband med självskattad hälsa i åldersgruppen 85 år och äldre.

Åldersgruppen 85 år eller äldre utgör 2,6% av den svenska befolkningen, men andelen kommer att öka till 6,8% år 2030. Få befolkningsstudier har undersökt självskattad hälsa och faktorer som har samband med självskattad hälsa i denna åldersgrupp. Studien baseras på 1360 män och kvinnor, 85 år eller äldre, som svarade på enkätundersökningen Liv och hälsa år 2012 i två län i Mellansverige. Svarsfrekvensen var 47%. Resultaten visade bland annat att majoriteten av de svarande skattade sin hälsa som god eller någorlunda god.

Fysisk inaktivitet, nedsatt rörelseförmåga, smärtor, oro/nedstämdhet och långvarig sjukdom hade statistisk signifikanta samband med sämre är god självskattad hälsa.

Faktorer som kön, ålder, utbildningsnivå, ekonomiska svårigheter, socialt stöd, rökning, alkoholkonsumtion, fetma, olycksfall samt nedsatt hörsel eller syn var däremot inte oberoende kopplade till självskattad hälsa. Dessa resultat har betydelse för planering av hur hälsan ska bibehållas och främjas i den växande åldersgruppen 85 år eller äldre.

Läs hela artikeln här: Self-rated health and associated factors among the oldest-old: results from a cross-sectional study in Sweden