God forskningsetik och etikprövning

Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.

Forskningspersonen ska skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller intergritetsmässigt. Om man önskar publicera en artikel i en vetenskaplig tidskift kräver tidskriften ofta att studien ska ha etikprövats. I de fall där forskningen inte omfattas av lagen kan Etikmyndigheten lämna ett rådgivande yttrande. Om man önskar ett rådgivande yttrande ska detta anges i ansökningsformuläret i Prisma.

En etikprövning kostar 5 000 – 16 000 kronor och det kan du få finansierat av Centrum för klinisk forskning. Behörig företrädare för forskningshuvudmannen Region Värmland är fou-chef Kersti Theander. Du kan söka stimulansbidrag för att utarbeta och bekosta en etikansökan. 

Från och med den 1 januari 2019 skall alla forskningsetikprövningar skickas elektroniskt till Etikprövningsmyndigheten (EPM). Innan du påbörjar en ansökan behöver huvudansvarig forskare ha/skapa ett konto i Prisma. När ansökan är färdigskriven skall ansökan granskas och digitalt signeras av företrädare för forskningshuvudman, dvs i Region Värmland fou-chef Kersti Theander. Du behöver därför skicka en pdf på din ansökan till fou-chef Kersti Theander innan den skickas in för signering för att ledningsgruppen skall kunna ta ställning till ansökan och ge feedback. Beräkna ca 14 dagar för återkoppling.

Du behöver också skicka ett signerat resursintyg från din verksamhetschef till forskningschef Kersti Theander i samband med att du påbörjar din ansökan till EPM. Ansökan läses av ledningsgruppen för CKF. Huvudansvarig forskare erhåller en faktura från EPM vars kostnader kan sökas från CKFUs stimulansbidrag (bifoga faktura). Observera att etikansökan inte signeras av huvudman innan resursintyg tillhandahållits. Observera att etikansökan inte signeras av huvudman innan resursintyg tillhandahållits.