Jobba med oss på länsgemensam psykiatri

Inom länsgemensam psykiatri tar vi emot patienter från hela Värmland. Vi erbjuder vård och behandling inom abstinensbehandling, traumatisk stress, ätstörningar, opiatberoende och neuropsykiatrisk sjukdom.

Om en patient inom psykiatriska öppenvården bedöms vara i behov av mer specialiserad vård finns våra länsgemensamma specialistmottagningar.

Beroendecentrum

På beroendecentrum, som Region Värmland driver tillsammans med länets kommuner, tar vi emot patienter som har både missbruksproblem och psykisk ohälsa. Beroendecentrum erbjuder både medicinsk och social abstinensbehandling. Patienterna kommer till oss genom vårdbegäran från den kommun patienten bor i.

Centrum för traumatisk stress

På vår psykiatriska mottagning för traumatisk stress behandlar vi patienter med komplex posttraumatisk stressyndrom (PTSD) och/eller dissociativa störningar som huvuddiagnos. Till vårt uppdrag hör också att erbjuda stödsamtal till de asylsökande med allvarlig och komplex psykisk ohälsa kopplat till tidigare trauman orsakade av krig, tortyr eller exilproblematik.

Vi erbjuder psykiatrisk traumabehandling som till exempel psykoterapi, exponering, uttryckande konst, akupunktur och läkemedelsbehandling.

Centrum för ätstörningar

Vi erbjuder specialiserad behandling för barn och ungdomar med ätstörningsproblematik och vuxna med svårare ätstörningsproblematik. Patienter från hela Värmland kan komma till oss när de fått remiss från barn- och ungdomspsykiatrin eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Behandlingsupplägget är individuellt utifrån behov. Vi erbjuder gruppdagvård (från 16 år) som bland annat innehåller samtal, kroppskännedom, temagrupp och matlagningsgrupp. Varje tillfälle innehåller ätträning, matpedagogik och vila/avslappning. För barn och unga erbjuder vi familjedagvård där familjen är en viktig resurs. Vi erbjuder också individuellt stöd och behandling utifrån olika terapeutiska inriktningar, både enskild och i grupp samt utbildning och erfarenhetsutbyte för patienter, anhöriga och närstående.

Laromottagningen

Den läkemedelsassisterade rehabiliteringen vid opioidberoende (LARO) har som uppdrag att utreda och behandla personer i Värmlands län som har mer än ett (1) års dokumenterat beroende av opioider.

Neuropsykiatriska mottagningen

Mottagningen utreder vuxna med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det gäller funktionsnedsättningar som inte kan utredas inom den psykiatriska öppenvården och som kräver specialistutredning. Patienter tas emot efter remiss och bedömning från den psykiatriska öppenvården. Vi erbjuder patienter som har blivit utredda viss uppföljning.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177 Vårdguiden finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.