Kultur och hälsa

Området kultur och hälsa är viktigt inom Region Värmland. Inom många verksamheter i vår organisation görs det insatser. Konstenheten, kulturavdelningen, folkhögskolorna, sjukhusbiblioteket, musik- och bildterapeuterna med flera arbetar med kultur och hälsa dagligen.

Kulturen är central för livskvalitet och folkhälsa. Det finns gott om evidens som visar på ett positivt samband mellan kulturupplevelser, eget skapande och en god hälsa. Kulturen ger oss också en känsla av sammanhang och mening, kan förebygga ohälsa och öka vår beredskap att möta livets utmaningar. Det i sin tur kan leda till högre sysselsättning, minskad sjukfrånvaro och minskade vårdbehov.

Området kultur och hälsa är tvärsektionellt och berör kultursektor, hälso- och sjukvård, folkhälsa, social omsorg och utbildningssektor. Ofta talar man om fyra perspektiv:

  • Kultur som hälsofrämjande
  • Kultur och konst i vård- och omsorgsmiljö
  • Konstnärliga terapier
  • Kulturunderstödd rehabilitering

Utöver dessa brukar man räkna in eget skapande och kulturdeltagande som bidrar till ökat välmående och en bättre folkhälsa utan att ha en direkt koppling till vård och omsorg.

Folkhälsa, kultur och hälsa – stärkt samordning och samverkan

Under 2021 ska Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd lägga grunden för ett mer strukturerat och långsiktigt hållbart arbete med samverkan, samordning och överblick inom kultur och hälsa-området, både internt och med externa partners.

Representanter från Karlstads universitet, Region Värmland och Karlstads kommun arbetar strategiskt med att samverka kring kultur och hälsa. Bland annat arrangerar vi konferenser och andra kultur och hälsa-evenemang. Området kultur och hälsa belyses också i Värmlands kulturplan samt Region Värmlands folkhälsoplan.

Kunskap, forskning och länkar

Här hittar du mer information och inspiration om kultur och hälsa:

Kompetenscentrum för kultur och hälsa inom Region Stockholm samlar mycket matnyttig information på sin hemsida och har en Facebook-sida med tips om bland annat nyhetsartiklar och konferenser.  

Den kulturella hjärnan är en satsning vid Karolinska institutet som lyfter fram och presenterar aktuell forskning i fältet. 

Världshälsoorganisationen WHO:s rapport ”What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review” från 2019 sammanställer resultat från över 3000 studier inom området kultur och hälsa. Du hittar rapporten här.

Statens kulturråd gav 2018 ut rapporten Nationell översyn kultur och hälsa. Du hittar den bland publikationerna på  kulturradet.se 

 

Tillbaka till Kultur