Biblioteket som demokratisk arena

Den här satsningen fokuserar på kulturens betydelse för demokratin och söker vidga synen på vilka konstformer och kulturella uttryckssätt som kan ha en naturlig hemvist på biblioteket.

Syftet är att stärka biblioteket som arenor för demokratiutveckling. Projektet är treårigt och får stöd av Kulturrådet. Målgruppen är bibliotekspersonal i Värmland.

Kultur ger upphov till samtal, möten, utforskande av andra världar och det egna skapandet. Kultur ger människor verktyg att hitta sitt sätt att uttrycka sig. Bibliotek utgör en bärande del av samhällets kulturella infrastruktur och är många gånger en av ett fåtal aktörer som upprätthåller en kommuns kulturutbud, inte minst är detta fallet i landsbygdskommuner (Myndigheten för kulturanalys).

Mål

Projektet har som mål att synliggöra kulturens funktion i biblioteksuppdraget, dess roll för demokrati, bildning och ökad delaktighet i lokalsamhället. Vi vill stärka Värmlands folkbibliotek som kulturaktörer och bandet till det professionella kulturlivet. Vi utforskar och utvecklar metoder för att genom kultur öka känsla av sammanhang och delaktighet i lokalsamhället.

Aktuellt inom projektet

Arrangörsstöd för folkbibliotek för kulturarrangemang och skapande aktiviteter

Arrangörsstödet utlyses två gånger per år som ett sätt att stimulera till mer kultur i hela länet. Läs mer om stödet, dess syfte och kriterier här.

Uppdragsutbildning: Kultur och demokrati – förutsättningar och utmaningar.

I samarbete med Göteborgs universitet erbjuder vi denna utbildning till bibliotekspersonal och andra nyckelpersoner. Kursen behandlar relationen mellan kultur och demokrati samt hur kulturinstitutioner som bibliotek kan utvecklas som platser för demokratiutveckling. Under kursen diskuteras och problematiseras demokratins förutsättningar och utmaningar utifrån teman som offentlighet, folkbildning, delaktighet, ojämlikhet och kris. Vidare lägger kursen fokus på den demokratiska infrastrukturen där kulturinstitutioner alltid spelat en viktig roll. Läs mer i kulturavdelningens nyhetsflöde. 

Föreläsningsserie

Som ett led i kompetensutveckling arrangerar vi en föreläsningsserie som löper parallellt med uppdragsutbildningen. Föreläsningsserien startar 1 september med Jonna Bornemark, professor i praktisk filosofi vid Södertörns högskola, och Johanna Rivano Eckerdal, docent i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Håll utkik efter mer information. Inbjudan till den första föreläsningen finns i regionens kalender.

KulturCrew – i samarbete med Riksteatern Värmland

Kulturcrew är ett koncept för att utbilda barn och unga i arrangörskap. Det drivs av Riksteatern och är en beprövad modell när det gäller att skapa möjligheter för unga att engagera sig i kultur. I Värmland samarbetar vi för att KulturCrew också ska spridas till folkbibliotek. Läs mer på riksteatern.se/varmland.

Vi stödjer bibliotekens arbete med Demokrativeckan

Värmlands kommuner, Länsstyrelsen och Region Värmland har gemensamt skrivit under den nationella Demokratideklarationen som togs fram i samband med att Sveriges demokrati firar 100 år. Läs mer på vardemokrati.se. Som ett gemensamt värmländskt åtagande arrangeras en demokrativecka hösten 2021, ett år innan valet. Genom Biblioteket som demokratisk arena stödjer vi bibliotekens insats.

Framåt

Fler satsningar är i planeringsfasen. Bland annat finns för avsikt att utlysa ett antal residens där kulturskapare tillsammans med bibliotek utforskar frågor om hur konstnärliga uttryck kan utvecklas sin plats i biblioteket. Mer information kommer.