Vårt uppdrag

Kvalitet

Vi stödjer folkbiblioteken i arbetet med att stärka kvaliteten i sina verksamheter, så att de blir angelägna för fler människor. För kvalitetssäkring finns den regionala biblioteksplanens utvecklingstrappa.

Det här gör vi för att stimulera kvalitetsarbetet:

 1. Regional fortbildningsmodell.
  Den regionala biblioteksutvecklingen har tagit fram en fortbildningsmodell för att främja vidareutbildning och kollegialt lärande. Modellen vilar på fyra pelare:
   – Fortbildning i Region Värmlands regi.
  Vi arrangerar två Bibliotek Värmland-konferenser per år med utblickar, inspiration och samtal. Vi anordnar utbildningsdagar och driver regionala nätverk för barnbibliotekarier och interkultur.
  – Lärfika.
  Vi arrangerar lärfika via Skype två gånger per termin då vi bjuder in gäster som föreläser på olika teman. Värmland är ett stort län med långa avstånd. Genom att arrangera träffar via Skype möjliggör vi för fler biblioteksanställda att ta del av föreläsningar på den egna arbetsplatsen.
  – Fortbildning i annans regi.
  Biblioteksanställda i Värmland har möjlighet att söka medel från den regionala biblioteksutvecklingen för att delta i kurser, konferenser och utbildningar som anordnas av andra aktörer både i och utanför länet. Ansökan och mer information om ”fortbildning i annans regi” finns här.
  – Lära av varandra.
  För att stimulera det kollegiala lärandet kan biblioteksanställda i Värmland också söka medel för att låna eller skugga kollegor, göra studiebesök eller byta arbetsplats med en kollega. För att tydliggöra de kompetenser som finns i länet kommer den regionala biblioteksutvecklingen att genomföra en kompetenskartläggning på biblioteken i Värmland. Ansökan och mer information om ”lära av varandra” finns här.

 2. Schyst bibliotek

  Schyst bibliotek är ett metodmaterial för jämlik kommunikation på bibliotek. Materialet bygger på handboken Schyst! som producerades av Region Värmland 2014 men har verksamhetsanpassats för att vara än mer relevant i bibliotekssammanhang. Schyst bibliotek togs fram 2018 genom ett projekt där vi arbetade i workshops med två värmländska folkbibliotek. Schyst bibliotek finns att beställa tillsammans med övriga Schyst-material på schyst.se

Verksamhetsutveckling

Utifrån vår regionala biblioteksplan stödjer vi utvecklingsarbetet för folkbiblioteken i Värmland främst inom tre prioriterade utvecklingsområden.

 • Likvärdighet
 • Läsfrämjande
 • Biblioteket i samhället

Våra regionala satsningar är ett komplement och stöd till det som sker på lokal nivå. 

Under planperioden 2017-2020 fokuserar vi på:

 • MIK- medie- och informationskunnighet
  Under en treårsperiod arrangerar vi en föreläsningsserie om MIK tillsammans med kollegor som jobbar med film. Dagarna är fristående från varandra och vi  varvar föreläsningar med workshops. Vår målgrupp är både bibliotekspersonal och pedagoger.
 • Samverkan med barnhälsovården
  Tillsammans med Bibliotek Värmland, sjukhusbiblioteken och barnhälsovården i Värmland har vi inlett ett arbete för att stimulera små barns språkutveckling. Arbetet riktar sig till barn i åldern 0–3 år och sker med stöd av Kulturrådet.
 • Läsfrämjande insatser på skollov
  Utifrån beviljade medel från Kulturrådet till läsfrämjande insatser under skollov arrangerar vi lovaktiviteter med läsfrämjande i fokus tillsammans med folkbiblioteken i Värmland. Syftet är att öka tillgången till läsfrämjande aktiviteter i Värmland för barn och unga.

Samarbete

För att uppnå god verksamhetsutveckling behöver vi samverka med andra; både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi samverkar även med aktörer utanför bibliotekssfären.

Det här gör vi för att stimulera samarbete:

 • Gemensamma transporter
  Biblioteken i länet har ett långtgående samarbete. Resultatet har lett till att värmlänningarna har fått ett bibliotek utan kommungränser. Vi stöttar Bibliotek Värmland genom att subventionera bibliotekens transporter av böcker mellan de 16 biblioteken. Syftet är att fortsatt öka användarnas tillgång till bibliotekens medieresurser. 
 • Driva nätverk
  Vi har initierat och driver två regionala nätverk, barnbibliotekarienätverket och nätverket för interkultur. Syftet med nätverken är att erbjuda forum för idé- och erfarenhetsutbyte samt fortbildning och vidareutveckling av befintliga metoder.