Karlstad och Årjängs kommuner lyfts fram i studie om enprocentsregeln

Karlstad och Årjängs kommuner lyfts fram i studie om enprocentsregeln

Den statliga konstnärspolitikens vilja är att skapa sådana villkor för de professionella konstnärerna att de kan basera sin försörjning på sitt konstnärliga arbete och att stimulera konstnärernas arbetsmarknad. För att kunna stödja denna vilja är det viktigt att följa regioners och kommuners inställning och utveckling.
Den nyligen utkomna rapporten 1 % för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö är en del av denna uppföljning.

Konstnärsnämnden står som utgivare och flera av landets konstutvecklare har deltagit i framtagandet, bland andra Marita Axelsson Nordlund från Region Värmland.  Studien är komparativ, vilket innebär att det har skett en jämförelse med den som genomfördes 2013. 

Marita Axelsson Nordlund säger att undersökningen, som har genomfört med hjälp av en enkät, blir ett värdefullt kunskapsunderlag för hur det offentliga kan skapa ekonomiskt utrymme för offentlig konst.
 Vi har identifierat ett behov att arbeta mer strategiskt gentemot kommuner och i samverkan med både stat och kommun för att skapa hållbara rutiner för tillämpning av enprocentsregeln.
 Det är också intressant att jämföra resultatet nu med den rapport som Konstnärsnämnden släppte 2013 under namnet Ingen regel utan undantag.

Marita Axelsson Nordlund lyfter fram några delar i rapportens slutsatser. 

Konstens frihet och principen om armlängds avstånd mellan politik och utförare är inte en självklarhet. Vi ser att de konstnärliga råden i flera kommuner har ökat, det finns någon form av samverkan där professionell kompetens inom konstområdet som möter andra yrkesutövare eller förvaltningar. Konstnärliga råd ser jag som viktiga eftersom den offenliga konsten är den del av vår offentliga miljö. Det breddar också perspektivet. Syftet är att öka kunskapen och skapa dialog om konsten, dess förutsättningar och värde. Möten med brukare och medborgare är också viktiga för det demokratiska samtalet om offentlig konst och konstnärlig kvalitet. 

Glimtar från Karlstad och Årjäng 


 Det är flera kommuner som arbetar bra och är framgångsrika i sitt arbete med enprocentsregeln.  Vi intervjuade flera kommuner och valde Karlstad och Årjäng utifrån intressanta erfarenheter. Det består av både goda exempel och vilka utmaningar de erfarit och står inför. De valdes också utifrån geografisk spridning och storlek, säger Marita Axelsson Nordlund. 

Karlstads kommun har länge arbetat framgångsrikt med enprocentsregeln och den offentliga konsten, inte minst i arbetet med deras konstnärliga råd och samarbete över förvaltningsgränderna. Karin Karlsson och Ingela Wessmark, Karlstad kommun berättar hur vägen till ett gestaltningsuppdrag kan se ut. En erfarenhet och metod som vi fann viktig att dela.

Årjängs kommun beslutade 2019 att införa enprocentsregeln. De hade sedan 2006 avsatt medel årligen och senare vartannat år för den offentliga konsten vilket var en bidragande orsak till att de beslutade om enprocentregeln. Vi fann det intressant att följa deras arbete utifrån en relativt liten kommuns process med införandet av enprocentregeln. Hur skapas rutiner och hur fördelas ansvarsområden och vilka utmaningar finns? De frågeställningar och deras arbete förvaltningsövergripande var intressant att ta del av.