Om projektet Värmland läser

Värmland läser har som mål att fler människor i Värmland ska ha tillgång till ett rikt språk. Projektet vill bidra till att stärka och utveckla läsförståelse genom ökat läsande i Värmland. Fokus ligger på läsfrämjande insatser.

Utan ord kan du inte uttrycka din åsikt eller argumentera för den. Det är svårt att tolka och förstå information. Utan ord kan du helt enkelt inte att delta i samhällsutvecklingen och det är lätt att hamna i utanförskap.

Alla vi människor behöver ord och ett språk för att kunna berätta. Om livet, när det är som bäst och när vi har problem. Om vad som hände på fotbollsplanen, i skolmatsalen eller under flykten, varför vi söker vård eller vilken hjälp vi behöver med bilen. 

Beskrivning av projektet

Värmland har en stark berättartradition. Fantasi och läslust uppmuntras av bibliotekens verksamhet och har stor betydelse för utbildning, bildning och demokratisk delaktighet i länet. Det finns även andra aktörer, utanför biblioteken, som spelar en viktig roll. Värmland läser är en samverkans- och lärprocess där vi tillsammans med länets aktörer både utforskar nya vägar för läsfrämjande för barn och unga och bygger vidare på gamla.

Initiativet bygger på medverkan och engagemang från läsfrämjare och språkutvecklare ur ett brett perspektiv och avser ge avtryck långt efter projekttidens slut. Projekt Värmland läser drivs av Region Värmlands avdelning för kulturutveckling med externt stöd av statens kulturråd.

Bakgrund och motiv

Det finns tydliga indikationer på att svenska elevers läsutveckling har försämrats sedan 1991, något som i sin tur anges vara en av de största anledningarna till att elever inte uppnår målen i de teoretiska ämnena i skolan. Det finns också påfallande socioekonomiska skillnader mellan elever och deras läsförmåga och skolresultat.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det värt att nämna att både pojkars och flickors läsförmåga har försämrats över tid men försämringen är betydligt större hos pojkar än hos flickor.

Ju tidigare läslusten utvecklas i livet, desto bättre blir språkutvecklingen och möjligheten att påverka sin framtid, och på lång sikt bidrar det till att fler blir behöriga till gymnasiet, vidareutbildar sig och lättare får jobb. Vi vill med projekt Värmland läser medverka till att minska dessa skillnader för att ge barn och unga en god start i livet, goda förutsättningar genom skolåren och som ung vuxen.