Tvärdrag

Nu är Tvärdrag igång. Tvärdrag är en del av Värmland läser som handlar om innovation och metodutveckling. Sex inititativ, från olika samverkande verksamheter, deltar. Samtliga presenteras nedan, först i kortform, faktaunderlag finns under rubriken relaterade dokument.

1) Högläsningsprojekt - läsande förebilder Grums kommun

Grums bibliotek i samverkan med Jättestenskolan, Edsholms äldreboende, Strandlyans Förskola och Västanå teater.

Viljan är att skapa läsande förebilder bland elever på högstadiet, mellanstadiet och i förskolan. 

Det finns en strukturerad plan som innehåller;

 • Högläsning av bibliotekarie.
 • Utställning som bygger på berättelsen eleverna tagit del av.
 • Högläsning av elever för elever - Bortbytingen av Selma Lagerlöf. Lyfter främlingsfientlighet.
 • Teaterbesök Bortbytingen i Berättarladan samt möte med skådisar, kostymmakare och musiker. 
 • Workshop högläsningstekniker med Leif Stinnerbom, teaterregissör. 
 • Högläsning av elever för förskoleelever och på ett äldreboende.

2) Läsa, lyssna, dela

Årjängs folkbibliotek i samverkan med Nordmarkens pastorat och Unicare vårdcentral i Töcksfors.

Viljan är att skapa en grupp bestående av 4-6 personer som regelbundet träffas och läser, lyssnar och delar tankar kring texterna med varandra. Nyttan är att på kort sikt skapa en träffpunkt på Töcksfors filialbibliotek för daglediga personer. På lång sikt syftar projektet till social mobilisering och empowerment. 

3) Lära svenska - läsa för barnen

Röda Korset, Forshaga i samverkan med biblioteket i Forshaga.

Projektet syftar till att träna barn och vuxna att vända sig till biblioteket och skapa långsiktiga läsvanor. Syftet är få att föräldrar, som håller på att lära sig svenska, att läsa barnböcker för sina barn. På så sätt utvecklar både föräldrar och barn sina språkkunskaper och man skapar en vana att läsa böcker och använda sig av bibliotekets resurser. 

4) Träningsläger för lässugna

Klarälvsdalens folkhögskola (Sunne) i samverkan med Sunne bibliotek.

Målgruppen är unga och unga vuxna som i sin tradktionella verksamhet inte ägnar sig åt läsning. Idén är att undersöka och etablera en läskultur i utvalda föreningar. Föreningarnas ledare är viktiga.

I genomförandet finns kick off, coachning, högläsning 

Viljan är att stimulera till ökat och breddat engagemang i föreningar genom att höja bildningsnivån och lärande som knyter an till den egna verksamheten. 

5) All världens språk

Mottagningsenheten för nyanlända elever (barn- och ungdomsförvaltningen Karlstads kommun)

Viljan är att ge alla nyanlända elever och vårdnadshavare i Karlstad kommun information om stadsbibliotekets verksamhet och resurser samt erbjuda tolkade biblioteksvisningar i samarbete med stabsbibliotekets personal. 

6) Berätta din historia i serieform

Årjängs bibliotek i samverkan med Kyrkeruds folkhögskola.

Projektets mål är att ge personer med svag språkanknytning, läs- och skrivsvårigheter eller annat språk tillgång till ett alternativt sätt att förmedla sina upplevelser eller historier genom att läsa, arbeta och skapa i serieform, både med ord och bild.

Personer som deltar i projektet ska få tillgång till ett ytterligare sätt att uttrycka sig och tillgodogöra sig berättelser. Den långsiktiga nyttan är att främja läsande och språkförståelse.

Projektet genomförs i studiecirkelform.

Syfte Tvärdrag

Att vidga synen på vilka som kan kallas sig läsfrämjare är en del av syftet med Tvärdrag. Innovationer kan också uppstå hos tidigare etablerade läsfrämjare.Vi tänker på innovationer som kommer till i mötet mellan olika aktörer i samhället. Det kan vara möten på skolan, på fritidsgården, i skolbiblioteket, inom idrottsföreningen, i studieförbundets eller fackföreningens regi, på arbetsmarknadscentrum eller på familjecentralen.

Tvärdrag för läsfrämjande syftar till att:

 • Höja statusen för läsning.
 • Utveckla nya sätt att tänka och göra för att främja läsning och tillgången till ett språk.
 • Vitalisera "gamla" men bra hjulspår inom läsfrämjande arbete.
 • Testa och "prototypa" nya sätt att tänka och göra läsfrämjande.
 • Identifiera nya läsfrämjare.
 • Engagera högt och brett kring läsfrämjande i Värmland.
 • Läsande har fått nya ambassadörer.
 • Nya samverkanskonstellationer bildas.
 • Sprida goda idéer och metoder till andra i länet och landet.

Tvärdrag – ett erbjudande med möjlighet att bli korad som vinnare

Under ett år erbjuds aktörer i Värmland att arbeta med att utveckla nya vägar, metoder eller samverkansformer för att främja läsning och läslust. Hur skulle det kunna se ut om vi tänker framåt, lite annorlunda och lite nytt? Tankar och bra idéer om hur vi skulle kunna utveckla och förändra läsfrämjande arbete finns hos engagerade arbetslag och människor i hela Värmland. Här erbjuds en chans att låta dessa idéer få möjlighet att prövas, utvecklas och ta form. Olika typer av stöd kommer att erbjudas. Grand final sker på Värmlands bokfestival i november 2020. Då utses en vinnande grupp.