Så bildades Region Värmland

Den 29 augusti 2017 beslutade landstingsfullmäktige att ansöka till regeringen om att få bilda region. Formellt handlade ansökan om att överta det regionala utvecklingsansvaret enligt "lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län".

Sommaren 2018 godkändes ansökan av riksdagen.
I praktiken innebär det att Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss går samman och bildar en ny organisation med bredare ansvar än dagens landsting, vilket sker från 1 januari 2019.

Projektledningsgrupp för samgåendet
Landstingsdirektör Anneli Snobl och regiondirektör Lars Christensen har av landstingets arbetsutskott fått i uppdrag att förbereda samgåendet mellan de olika organisationernas verksamheter.

De leder en grupp där Eva Stjernström, ledningsstrateg, Anna-Lena Wingqvist, administrativ chef, Gunnar Blomquist, ledningsstrateg, Hedvig Bergenheim, kommunikationschef, Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef, Peter Bäckstrand, HR-chef, Ingrid Strengsdal, administrativ chef på kommunalförbundet Region Värmland och Peter Wretman, kollektivtrafikchef på kommunalförbundet Region Värmland, ingår. Gruppens uppdrag är att koordinera arbetet kring samgåendet.

Delprojekt verksamhetsövergång

Delprojekt verksamhetsövergång har av landstingsdirektören fått i uppdrag att lägga upp arbetet med verksamhetsövergången. Exempel på frågor hanteras är personalfrågor, kollektivavtal, fackligt samråd, ekonomifrågor, avtalsfrågor, IT-frågor, kommunikationsfrågor, lokaler med mera. En rad undergrupper med personal från bägge organisationerna har knutits till denna grupp.

Kommunchefernas arbetsgrupp

Kommunalförbundet Region Värmland är i dag en medlemsorganisation där de 16 värmländska kommunerna och landstinget är medlemmar. När kommunalförbundet Region Värmland går in i regionen upphör medlemsorganisationen.
För att få till en bra samverkan kring viktiga regionala frågor har kommunerna i Värmland utsett en arbetsgrupp med kommunchefer från sex kommuner: Arvika, Filipstad, Kristinehamn, Sunne, Årjäng och Karlstad. Tjänstemän från Landstinget och kommunalförbundet Region Värmland ingår också i gruppen. Gruppen arbetar med två frågor som är kopplade till kommunernas verksamhet:
1. Hur primärkommunala frågor ska organiseras och finanserias efter 2019
Arbetsgruppen ska arbeta fram förslag på hur de så kallade primärkommunala frågor ska organiseras och finansieras efter 2019 (med primärkommunala menas frågor som kommunerna själva äger men som kommunalförbundet Region Värmland i dag driver på uppdrag av sina medlemmar).
Några exempel är kommunalförbundet Region Värmlands kurs- och konferensverksamhet, gymnasiesamverkan och olika nätverk (exempelvis för personalchefer, skolchefer, näringslivsutvecklare med flera). Karlstads kommun har tagit på sig ansvaret att samordna processen med de primärkommunala frågorna.
2. Hur ett samverkansavtal mellan kommunerna och Region Värmland ska se ut
En viktig punkt som lyfts fram i förarbetet och i remissförslaget om att bilda region är frågan om ett samverkansavtal på politisk nivå mellan Region Värmland och primärkommunerna, det vill säga Värmlands 16 kommuner. Genom ett avtal ska bland annat samrådsstruktur, inklusive mandat och roller, samt ansvarsfördelning mellan regionen och primärkommunerna regleras.

Omvärldsspaning

Inledningsvis görs en omvärldsspaning hos andra län där regionbildningar genomförts och samverkansavtal upprättats. Arbetet ska var färdigt senast i juni 2018. Under våren ska förslag till samverkansavtal remissbehandlas hos de olika parterna före beslut. Landstinget har uppdraget att samordna processen med samverkansavtalet.
Ny politisk organisation
I samband med att ett nytt fullmäktige bildas krävs en ny politisk organisation.
Nuvarande landstingsfullmäktige har beslutat om en politisk organisation med det blivande regionfullmäktige som högsta beslutande organ.
Under fullmäktige kommer nio nämnder att ligga:
Regionstyrelse, hälso- och sjukvårdsnämnd inklusive tandvård, regional utvecklingsnämnd, kollektivtrafiknämnd, kultur- och bildningsnämnd, samt stödnämnderna hjälpmedel, kost och service, patientnämnd och krisledningsnämnd.

Du kan läsa mer om Region Värmlands politiska styre här.