Uppföljning och analys

Genom olika uppföljningar och analyser ges en bild av hur hälso- och sjukvården och tandvården fungerar på olika nivåer i Region Värmland. Denna bild ligger till grund för beslut om eventuella åtgärder för att nå de mål som är satta i regionplanen.

Region Värmlands verksamhet följs upp och analyseras löpande. Tre gånger per år görs mer omfattande och samlad uppföljning vilket resulterar i två delårsrapporter och en årsredovisning. Utöver denna egna, kontinuerliga perioduppföljning görs uppföljning även på nationell nivå genom bland annat Öppna jämförelser.