Öppna Jämförelser av Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014

Hälsotillstånd, dödlighet med mera

LiV   Riket
1 Återstående medellivslängd, kvinnor 83,2    83,6
1 Återstående medellivslängd, män 78,9   79,7 
2 Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet 38,2    39,3
3 Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet 42,9    38
4 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukvård 52,5    49,4
5 Självmord i befolkningen 16,7    15,6
10 Dödlighet i hjärt-kärlsjukdom vid diabetes 1,7    1,8
11 Dödlighet efter förstagångsstroke  20,9   21,5 
12 Dödlighet efter hjärtinfarkt 28,4     27,5
13 Dödlighet efter höftfraktur  26,3    26
14 Femårsöverlevnad cancer 68,5     69,4
       
       

Säker vård, undvikbar slutenvård, vpl användning m m

LiV   Riket
20 Undvikbar slutenvård  1166,2   1123,7 
24 Överbeläggningar och utlokaliseringar  1,1    2,8
26 Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar  10    10,3
27 Återkommande slutenvård i livets slutskede  8,8   8,4 
28 Responstid för ambulans  15,4    14,8
29 Vårdrelaterade infektioner  4,8    8,9
30 Trycksår i sluten vård  12,6    14,0
       

 Hälsoinriktad sjukvård

 LiV    Riket
80 Rökning vid diabetes  12,5    14,3
81 Fetma vid diabetes  15    15
82 Fysisk aktivitet vid diabetes  28,8    28,5
83 Rökstopp efter hjärtinfarkt  52   54,4 
84 Fysiskt träningsprogram efter hjärtinfarkt  32,8    43,9
85 Rökstopp efter stroke  60,5    55,6
86 Levnadsvanor vid besök i primärvård  27    27
89 MPR - vaccination av barn  98,3    97,3
91 Tobaksvanor under graviditet  us    5,2
92 Screening för riskbruk av alkohol under graviditet  91,6    88,9
93 Artrosskola före höftprotesoperation  58,8    22
       
       

Förtroende och patienterfarenheter

LiV   Riket
40 Tillgång till sjukvård  76,6   78,3 
41 Förtroende för hälso- och sjukvården  60,7    59,9
42 Förtroende för vårdcentraler  60,8    62,6
43 Förtroende för sjukhus  69,6    69,3
44 Befolkningens uppfattning om vård på lika villkor  49,5    49,6
45 Bemötande vid besök i primärvård  89,7    90
46 Information vid besök i primärvård  76,1    77,2
47 Delaktighet vid besök i primärvård  76,8    78,5
       
       

Tillgänglighet

LiV   Riket
60 Läkarbesök inom sju dagar i primärvård 93    92,2
61 Primärvårdens tillgänglighet per telefon  67,8    90,5
62 Besök inom 90 dagar i specialiserad vård  92,8    90,6
63 Operation inom 90 dagar i specialiserad vård  87,6    88,1
65 Upplevd väntetid till vårdcentral  60,8    63,6
66 Upplevd väntetid till till besök och behandling på sjukhus  43,1   41,6 
67 Upplevd telefontillgänglighet till 1177  74,7    74,8
       
       

Kostnader

LiV   Riket
70 Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad  21650,2    22289,5
73 Kostnader per konsumerad DRG-poäng  46337,3    45498
75 Kostnad per vårdkontakt i primärvård  1601,5    1450,1
       
       

Graviditet, förlossning med mera

LiV   Riket
100 Tidiga aborter  78,6    79
101 Dödfödda barn  us    2,9
102 Neonatal dödlighet  us    1,5
103 Vårdrelaterade infektioner hos nyfödda  2,6    5
104 Låg Apgar-poäng hos nyfödda  us    1,2
105 Bristningar vid förlossning  us    6,2
106 Kejsarsnitt bland förstföderskor  us    9,8
       
       

Kvinnosjukvård

LiV   Riket
110 Besvarade enkäter efter operation  74    79,8
111 Läkarbedömning av enkätsvar efter operation  86,2    89,9
112 Oönskade händelser efter borttagande av livmoder  2,6    2,4
113 Patientrapporterade komplikationer efter borttagande av livmoder  63,9    76,5
114 Patientrapporterade komplikationer efter framfallsoperation  87,2    81,3
115 Patientrapporterad förekomst av framfallssymtom efter operation  75,8    76,6
116 Patientrapporterade komplikationer efter inkontinensoperation  81,9    85,4
117 Patientrapporterad kontinens efter operation  71,9    68,4
118 Andel adnexoperationer med minimalinvasiv teknik  93,4   86,5 
119 Patientrapporterade komplikationer efter adnexoperation  91,9    82,2
120 Borttagande av livmoder med öppen teknik  54,5    48,5
121 Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall  69,8    52,1
123 Besök inom 90 dagar i kvinnosjukvård  84,7    95,1
126 Operation inom 90 dagar för framfall  100    93,8
128 Operation inom 90 dagar vid borttagande av livmoder  90,5    96,7
       
       

Ortopedisk sjukvård

LiV   Riket
130 Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation  96,6    96,1
132 Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation  94,5    94,6
133 Omoperation efter total höftprotesoperation  3,4    2
134 Oönskade händelser efter knä- och total höftprotesoperation  3,5    3
135 Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation.  97,1    100
136 Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation  82,7    89
137 Väntetid inför höftfrakturoperation  20    21,8
138 Protesoperation vid höftfraktur  71,5    63,8
139 Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation  95,6    96,2
140 Åter till ursprungligt boende efter höftfraktur  63    68
141 Läkemedel mot benskörhet efter fraktur  9,7    11,2
142 Återfraktur inom 5 år efter fragilitetsfraktur  5550,4    6153,9
143 Patientrapporterad förbättring efter operation för spinal stenos  48,3    55,4
144 Patientrapporterad förbättring efter operation för diskbråck  62,5    74,4
146 Utbytesoperation efter korsbandsoperation 1,9    1,9 
147 Resultat 2 år efter korsbandsoperation  56,2    61,9
150 Besök inom 90 dagar – ortopedi  96,6    90
151 Operation inom 90 dagar - knäprotes  91,1    93,8
 152 Operation inom 90 dagar - höftprotes  94,7    95
       
       

Reumatoid artrit

LiV   Riket
160 Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit  231,6   222,5 
161 Effekt vid första behandling med biologiskt läkemedel  64   63
162 Patientrapporterad hälsa vid behandling med biologiskt läkemedel  34,2   38,4
163 Besök inom 90 dagar - reumatologisk sjukvård  100   95,3 
       
       

Diabetesvård

LiV   Riket
170 Blodsockerkontroll vid typ 2 diabetes 53,7   52,2
171 Blodtryckskontroll vid typ 2 diabetes  45,4   42,4 
173 Högt blodtryck vid typ 2 diabetes  17,3   17,9
174 LDL-kolesterol vid typ 2 diabetes  60,4    51,5
175 Fotundersökning vid typ 2 diabetes  98,5   95,3 
176 Ögonbottenundersökning vid typ 2 diabetes  89,6    90,3
177 Blodsockerkontroll vid typ 1 diabetes  10,2    16,9
179 Blodtryckskontroll vid typ 1 diabetes  66,1   67
180 Högt blodtryck vid typ 1 diabetes  74,8     76,6
181 Fotundersökning vid typ 1 diabetes  95,5   93,6 
182 Ögonbottenundersökning vid typ 1 diabetes  97    95,5
183 Blodsockerkontroll hos barn och unga vid typ 1 diabetes  39,5   46,1
184 Ögonbottenundersökning för barn och unga vid typ 1 diabetes  71,9    75,5
       
       

Hjärtsjukvård

LiV   Riket
190 Överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus  11,5    10,6
191 Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt  12,7    12,6
192 Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom  11    11,5
193 Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt 88,5     88
194 Tid till reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt  69,1    74
195 Kranskärlsrönten vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfaktor  95,4    89,5
197 RAAS-hämmande behandling efter hjärtinfarkt  92,9    88,6
198 Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt 88,1     84,8
199 Dödlighet efter PCI vid instabil kranskärlssjukdom  2,4   4,3 
200 Återförträngning av hjärtats kärl efter PCI  1,4    3,1
202 Måluppfyllelse för LDL-kolesterol  26,4    30
203 Måluppfyllelse för blodtryck  61,4    67,9
205 Basbehandling vid hjärtsvikt  70,4    69,6
206 Död eller återinskrivning efter vård för hjärtsvikt  23,1    19,5
207 Antikoagulantia vid förmaksflimmer och riskfaktor  48,8    55,9
208 Komplikationer efter pacemakerinsättning  8,8    5,3
       
       

Strokesjukvård

LiV   Riket
220 Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstroke  14,1    14,1
221 Direktintag på strokeenhet  71,6    78
222 Trombolys- eller reperfusionsbehandling vid stroke  9,6    13,3
223 Mediantid till trombolysbehandling  45    48
224 Test av sväljförmåga vid akut stroke  77,8    92,7
225 Blodförtunnande behandling vid stroke och förmaksflimmer  75,2    76,9
226 Blodfettsänkande behandling efter stroke  73,2    71,5
227 Blodtryckssänkande behandling efter stroke  81,7    78,1
228 Återinsjuknande efter stroke  7,3    8,7
229 Funktionsförmåga efter stroke  21,6   19,1 
231 Tillgodosedda behov av rehabilitering efter stroke - efter 1 år  56,6    58,7
233 Fullt tillgodosett behov av stöd och hjälp efter 3 månader  63,9    61,5
       
       

Psykiatrisk vård

LiV   Riket
240 Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos  2284,1    2109,1
241 Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för schizofreni  17,6    16,7
242 Återinskrivning inom 3 respektive 6 månader efter vård för schizofreni  36,6    37,6
244 Besök inom 30 dagar - barn- och ungdomspsykiatri  84    77,6
245 Besök inom 90 dagar - vuxenpsykiatri  94,6    94,1
246 ECT vid svår depression  27,5    37,5
247 Depressionsskattning vid ECT  19,6    45,5
248 Följsamhet till läkemedelsbehandling vid depression  54,1    53,9
249 Återfall i brottslig gärning vid rättspsykiatrisk vård  25   10,5 
250 Fetma bland patienter i rättspsykiatrisk vård  30,8    42,3
251 Antipsykotiska läkemedel vid schizofreni  88    84,6
       
       

Kirurgisk behandling

LiV   Riket
260 Omoperation vid ljumskbråck  97    97,7
261 Dagkirurgiska operationer vid ljumskbråck  87,7    79,4
263 Dödlighet efter vård för blödande magsår  19,8   25,9 
264 Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi  70,8   61,5 
265 Minskning av övervikt efter obesitaskirurgi  88,1    82,7
267 Miniinvasivt borttagande av gallblåsa  91,4    89,9
268 Kirurgiska komplikationer efter borttagande av gallblåsa  5,9    5
269 Antibiotika vid borttagande av gallblåsa  21,8    15,5
271 Tid till operation vid förträngning av halspulsåder  78,9    80,9
272 Död eller amputation efter operation av kärlförträngning i ben  11,4    6,8
273 Död efter planerad operation för aortaaneurysm  1    2,1
277 Besök inom 90 dagar - allmän kirurgi  89,9   91,7 
278 Operation inom 90 dagar - magsäck, tarm vid övervikt  88,6    95,9
279 Operation inom 90 dagar för ljumskbråck  96,6   94,6 
       
       

Intensivvård

LiV   Riket
280 Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA  0,6    0,6
281 Utskrivning nattetid från IVA  7,2    5,3
282 Oplanerad återinskrivning till IVA  2,7    2,6
       
       

Ögonsjukvård

LiV   Riket
290 Synfel vid tidpunkt för kataraktoperation  22,3   17 
291 Självskattad nytta av kataraktoperation  us    90,2
292 Förbättring efter behandling vid makuladegeneration 44,1     43
294 Besök inom 90 dagar - ögonsjukvård  94,5    83,8
295 Operation inom 90 dagar för gråstarr  88,6    94,7
       
       

Palliativ vård

LiV   Riket
310 Smärtskattning under sista levnadsveckan  19,3    30,2
311 Vidbehovsordination av opioider mot smärta i livets slutskede  91,2    92
312 Brytpunktssamtal i livets slutskede  48,3    51,9
313 Munhälsobedömning under sista levnadsveckan  36,1   42,7 
314 Trycksår vid tidpunkt för dödsfall  88,1   86,7 
315 Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel  82,3    84,3
       
       

Annan vård

LiV   Riket
330 Bromsmedicin vid skovvis förlöpande MS  70,8    64,5
331 Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS  3,8    6,9
340 God viruskontroll vid HIV  93,9    94,9
342 Andel barn med god sträckningsförmåga i knäled vid CP  85,7    85,3
343 Andel barn bedömda av fysioterapeut vid CP  84,4    87,2