Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2015

Om inte annat anges är enheten procent. De områden eller indikatorer som är klickbara innehåller mer information.

Hälsotillstånd, dödlighet med mera

LiV   Riket
1 Återstående medellivslängd, kvinnor (år) 83,5    83,7
1 Återstående medellivslängd, män (år) 79,4   79,9
2 Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet (per 100 000) 39,5    39,1
3 Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (per 100 000) 41,9    36,9
4 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukvård (per 100 000) 48,2   47,1
5 Självmord i befolkningen 16,1   15,9
10 Dödlighet i hjärt-kärlsjukdom vid diabetes 1,3    1,4
11 Dödlighet efter förstagångsstroke  21,8   22,5
12 Dödlighet efter hjärtinfarkt 29,7    27,6
13 Dödlighet efter höftfraktur  26,6    26
14 Överlevnad vid cancersjukdom  70,6    71,5
       
       

Säker vård, undvikbar slutenvård, vpl användning m m

LiV   Riket
20 Undvikbar slutenvård (per 100 000)  1239    1136
24 Överbeläggningar och utlokaliseringar  1,9    
26 Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar  10,5    10,4
27 Återkommande slutenvård i livets slutskede  7,6   8,2 
28 Responstid för ambulans      13,8
29 Vårdrelaterade infektioner  8,3    9,9
30 Trycksår i slutenvård  13,8    13,6
31 Utskrivningsklara patienter på sjukhus (Dagar)  23,2    16,8
       

Hälsoinriktad sjukvård

 LiV    Riket
80 Icke rökare vid diabetes 82   85,2
81 Fetma vid diabetes  15,4    15,1
82 Fysisk aktivitet vid diabetes  27,5    28,4
83 Rökstopp efter hjärtinfarkt  58,5   55,4
84 Fysiskt träningsprogram efter hjärtinfarkt  32,8    43,9
85 Rökstopp efter stroke  51,8    46,8
89 MPR - vaccination av barn  98,3    97,3
91 Tobaksvanor under graviditet  5,7    5
92 Screening för riskbruk av alkohol under graviditet  91,9    92,6
93 Artrosskola före höftprotesoperation  56,5    27,9
       
       

Förtroende och patienterfarenheter

LiV   Riket
40 Tillgång till sjukvård  75,6   79,4
41 Förtroende för hälso- och sjukvården  58,5   62,8
42 Förtroende för vårdcentraler  60,4    64,2
43 Förtroende för sjukhus  69    71,4
44 Befolkningens uppfattning om vård på lika villkor  54,8    54,4
       
       

Tillgänglighet

LiV   Riket
60 Läkarbesök inom sju dagar i primärvård 91,3    90,1
61 Primärvårdens tillgänglighet per telefon      
62 Besök inom 90 dagar i specialiserad vård  72,8   81,4
63 Operation inom 90 dagar i specialiserad vård  69,1    75,8
65 Upplevd väntetid till vårdcentral 58,3    63,7
66 Upplevd väntetid till till besök och behandling på sjukhus  41,2   42,5
67 Upplevd telefontillgänglighet till 1177 63,5   73,7
       
       

Kostnader

LiV   Riket
70 Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad (Kronor) 22315,3    23027,3
73 Kostnader per konsumerad DRG-poäng (Kronor)  38201,8    45766,5
75 Kostnad per vårdkontakt i primärvård (Kronor)  1724,2    1488,9
       
       

Graviditet, förlossnings- och nyföddhetsvård

LiV   Riket
101 Dödfödda barn (per 1000) us    2,8
102 Neonatal dödlighet (per 1000) us    1,8
103 Vårdrelaterade infektioner hos nyfödda  4    3
104 Låg Apgar-poäng hos nyfödda  us    1,3
105 Bristningar vid förlossning  us    6,6
106 Kejsarsnitt bland förstföderskor  us    9,6
       
       

Kvinnosjukvård

LiV   Riket
110 Besvarade enkäter efter operation 81,5   78,9
111 Läkarbedömning av enkätsvar efter operation 92,3    91,9
112 Oönskade händelser efter borttagande av livmoder  2,6    2,5
114 Patientrapporterade komplikationer efter framfallsoperation  83,5    81,5
115 Patientrapporterad förekomst av framfallssymtom efter operation  75,6    75,3
116 Patientrapporterade komplikationer efter inkontinensoperation  81,3    86,1
117 Patientrapporterad kontinens efter operation  72,8    71,4
118 Andel adnexoperationer med minimalinvasiv teknik  93,4   89
119 Patientrapporterade komplikationer efter adnexoperation  85,9    83,3
120 Borttagande av livmoder med öppen teknik  61,9    49
121 Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall  76,1    54,4
       
       

Ortopedisk sjukvård

LiV   Riket
130 Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation  96,5    96,1
132 Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation  93,5    94,7
133 Omoperation efter total höftprotesoperation  3    2
134 Oönskade händelser efter knä- och total höftprotesoperation  3,3    2,9
135 Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation (Index)  98,8    100
136 Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation  83,3    89,1
137 Väntetid inför höftfrakturoperation (Timmar) 19,8    22,3
138 Protesoperation vid höftfraktur 69,9    65,4
139 Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation  95,1    96,5
140 Åter till ursprungligt boende efter höftfraktur  56    67
141 Läkemedel mot benskörhet efter fraktur  10,4    12,5
142 Återfraktur inom 3 år efter benskörhetsfraktur (per 100 000)  8144,5   8851,9
143 Patientrapporterad förbättring efter operation för spinal stenos 52,8    53,5
144 Patientrapporterad förbättring efter operation för diskbråck 62,5    73,9
146 Utbytesoperation efter korsbandsoperation 1,8   2,1
147 Resultat 2 år efter korsbandsoperation  56,6    61,3
       
       

Reumatoid artrit

LiV   Riket
160 Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit (per 100 000)  149,7   160,2
161 Effekt vid första behandling med biologiskt läkemedel  58,8   61,5
162 Patientrapporterad hälsa vid behandling med biologiskt läkemedel (Median VAS) 24   24
       
       

Diabetesvård

LiV   Riket
Diabetes typ 2      
170 Blodsockerkontroll vid typ 2 diabetes  53    52,7
171 Blodtryckskontroll vid typ 2 diabetes  44,1    41,9
174 LDL-kolesterol vid typ 2 diabetes  60,1    52,5
175 Fotundersökning vid typ 2 diabetes  95    95,1
176 Ögonbottenundersökning vid typ 2 diabetes  87,9    89,9
Diabetes typ 1      
177 Blodsockerkontroll vid typ 1 diabetes  12,6    19
179 Blodtryckskontroll vid typ 1 diabetes  65,9    64,8
181 Fotundersökning vid typ 1 diabetes  96    94,2
182 Ögonbottenundersökning vid typ 1 diabetes  97,1    94,9
Diabetes barn o unga      
183 Blodsockerkontroll hos barn och unga vid typ 1 diabetes  37,5   46,7
184 Ögonbottenundersökning för barn och unga vid typ 1 diabetes  66,2    14,7
       
       

Hjärtsjukvård

LiV   Riket
190 Överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus  10,3    10,5
191 Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt  13,2    12,7
192 Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom  8,9    11,1
198 Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt 88,5    85
199 Dödlighet efter PCI vid instabil kranskärlssjukdom  2,2   4,3 
200 Återförträngning av hjärtats kärl efter PCI  1,8    2,6
205 Basbehandling vid hjärtsvikt 59,2    59,3
206 Död eller återinskrivning efter vård för hjärtsvikt  23,2    20,3
207 Antikoagulantia vid förmaksflimmer och riskfaktor  67    68,4
208 Komplikationer efter pacemakerinsättning  7,2    5,6
       
       

Strokesjukvård

LiV   Riket
220 Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstroke 15    14,8
221 Direktintag på strokeenhet  80    78
225 Blodförtunnande behandling vid stroke och förmaksflimmer 76    79,7
226 Blodfettsänkande behandling efter stroke 18-79 år  72,5    72,8
227 Blodfettsänkande behandling efter stroke 80 år och äldre 42,7   45,4
228 Återinsjuknande efter stroke  7,1    8,4
229 Funktionsförmåga efter stroke  16,8   18,8
231 Tillgodosedda behov av rehabilitering efter stroke - efter 1 år  51,7    60
233 Fullt tillgodosett behov av stöd och hjälp efter 3 månader  62,8    61,9
       
       

Njursjukvård

LiV   Riket
       
       

Psykiatrisk vård

LiV   Riket
240 Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos (per 100 000)  2774,3    1982
241 Återinskrivning inom 14 respektive 28 dagar efter vård för schizofreni  20,4    16,6
242 Återinskrivning inom 3 respektive 6 månader efter vård för schizofreni  38,7    37,4
246 Tillgänglighet till ECT vid svår depression  30,8    39,2
247 Depressionsskattning vid ECT  21    45,9
248 Följsamhet till läkemedelsbehandling vid depression  53,5    53,4
249 Återfall i brottslig gärning vid rättspsykiatrisk vård  21,7   8,4
250 Fetma bland patienter i rättspsykiatrisk vård  28,6    41,1
251 Antipsykotiska läkemedel vid schizofreni  89,8    84,5
       
       

Kirurgisk behandling

LiV   Riket
260 Omoperation vid ljumskbråck  96,2    97,2
261 Dagkirurgiska operationer vid ljumskbråck  89,7    80,6
263 Dödlighet efter vård för blödande magsår  22,6   26,4
264 Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi  77,3   63,3
265 Minskning av övervikt efter obesitaskirurgi  89,8    84,9
267 Miniinvasivt borttagande av gallblåsa  90,6    90,5
268 Kirurgiska komplikationer efter borttagande av gallblåsa  2,6    4,4
269 Antibiotika vid borttagande av gallblåsa  19    12,8
271 Tid till operation vid förträngning av halspulsåder (dagar)  7    7
272 Död eller amputation efter operation av kärlförträngning i ben  3,1    4,6
273 Död efter planerad operation för aortaaneurysm  1,1    1,9
       
       

Intensivvård

LiV   Riket
280 Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA (SMR)  0,7    0,6
281 Utskrivning nattetid från IVA  7,6    5,8
282 Oplanerad återinskrivning till IVA  3    2,5
       
       

Ögonsjukvård

LiV   Riket
290 Synfel vid tidpunkt för kataraktoperation  20,4   16,1
291 Självskattad nytta av kataraktoperation  89,3    90,1
292 Förbättring efter behandling vid makuladegeneration 54,9    45,8
       
       

Palliativ vård

LiV   Riket
310 Smärtskattning under sista levnadsveckan  22,7    35,1
311 Vidbehovsordination av opioider mot smärta i livets slutskede  91,6    92,4
312 Brytpunktssamtal i livets slutskede  52,3    56,6
313 Munhälsobedömning under sista levnadsveckan  35,5   44,5
314 Trycksår vid tidpunkt för dödsfall  91,4   89,7
315 Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel  84,1    86,4
       
       

Infektionsvård

LiV   Riket
340 God viruskontroll vid HIV  93,9    94,9
       
       

Cerebral pares

     
342 Andel barn med god sträckningsförmåga i knäled vid CP  81,1    83,5
343 Andel barn bedömda av fysioterapeut vid CP  78,6    87,4