Respektfulla möten

Under hösten/vintern pågick ett utforskande projekt där målet "respektfulla möten" dissekerades och belystes från olika perspektiv. Det skedde med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Ett av organisationens mål är "respektfulla möten"

Målet har bäring på värdegrunden som uttrycker att alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Det handlar bland annat om att vården ska grundas i en helhetssyn på människan och att patientens integritet, självbestämmande och delaktighet ska stärkas. Alla patienter, närstående och medarbetare ska kunna förvänta sig ett bra bemötande som bygger på förtroende och tillit.

Landstinget fick projektbidrag från Vinnova

Under hösten 2018 genomfördes ett så kallat instegsprojekt (förstudie). I ett sådant projekt ska en normkritisk analys av en organisation, process eller tjänst genomföras för att identifiera utmaningar och innovationspotential kopplat till jämställdhet och/eller jämlikhet. Mer om Vinnovas utgångspunkter och utlysning finns att läsa här.

Så genomfördes projektet i Värmland

Landstingets ansökan formulerades med utgångspunkt i ovan beskrivna kvalitetsmål.

Syftet med projektet var att undersöka vad ett respektfullt möte i vården innebär och hur det skapas utifrån ett normkritiskt perspektiv som utgår ifrån patientens upplevelse. Detta genom att tillsammans med patienter och medarbetare undersöka begrepp, förutsättningar och antaganden som påverkar mötet. Genom analysen ville vi hitta nya sätt för hur dels kunskap om men också förmåga till respektfulla och normmedvetna möten kan skapas för en mer jämlik hälso- och sjukvård.

En interaktiv utställning genomfördes i slutet av november

I projektet ville vi ställa frågor om vad som i ett vårdmöte kan uppfattas som opersonligt/alltför personligt, inkluderande/exkluderande, och om makt och handlingsutrymme för olika grupper. Vi iscensatte därför två ytterligheter (extremer) av ett vårdmöte/vårdförlopp med hjälp av foto och 360-film, för att väcka tankar och känslor och fånga upp reflektioner och synpunkter.

Den 22-28 november anordnades en utställning på Centralsjukhuset i Karlstad. Projektgruppen fanns på plats för att informera om projektet, lotsa besökare genom utställningen samt ställa frågor samt mana till reflektion. Med innovativa metoder fick besökarna ta del av olika upplevelser. Under vecka 48 ansvarade projektgruppen även för Instagramkontot.

Här kan du via ett kort filmklipp få en snabb inblick i utställningen - främst av VR-glasögonen "utifrån" och "inifrån".

Återkopplingsutställning och återrapportering 

Avslutningsvis anordnades en återkopplingsutställning i Regionens hus, där regionledningen finns samlad. Utställningen innehöll samma moment som tidigare, med tillägget att de reflektioner och synpunkter som inkommit i november också presenterades. 

En slutrapport har lämnats till Vinnova.