Normkritisk analys och innovation

Vinnovas utlysning tar sin utgångspunkt i jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt. Tanken är att de projekt som beviljas medel på olika sätt ska bidra till en inkluderande samhällsutveckling.

Normkritisk innovation

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova menar att förmågan till innovation ofta begränsas av omedvetna normer och en snäv föreställning av människors behov. Normkritisk innovation handlar därför om att identifiera och utmana omedvetna eller förgivet tagna normer för att skapa nya idéer och inkluderande, hållbara lösningar. Det kräver ett analytiskt arbete för att undersöka människors situation, villkor och behov och samtidigt ett kreativt arbete för att omsätta de normkritiska analyserna i nya normkreativa lösningar.

Det kan handla om att synliggöra normer i det sociala samspelet mellan människor, men också produkter, tjänster, tekniska lösningar och byggda miljöer som inte är anpassade efter människors varierande behov och förutsättningar. Det kan dessutom finnas en motsättning mellan olika typer av behov. Om insikt kring detta saknas begränsas innovationsförmågan och möjligheten att bidra till hållbar samhällsutveckling.

Mer om Vinnovas utlysning finns att läsa här.

 Normkritiskt perspektiv

Det normkritiska perspektivet ska ha koppling till jämställdhet eller jämlikhet, det vill säga till någon eller flera av diskrimineringsgrunderna som definierats i diskrimineringslagen:

  • kön,
  • könsidentitet eller könsuttryck,
  • etnisk tillhörighet,
  • religion eller annan trosuppfattning,
  • funktionsnedsättning,
  • sexuell läggning eller
  • ålder.