Hållbar upphandling

Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Varje år omsätter regioner och landsting cirka 120 miljarder kronor vid inköp av produkter och tjänster. Många av dessa produkter tillverkas i utvecklingsländer där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter och brott mot andra grundläggande internationella konventioner. Det är av yttersta vikt att landsting och regioner bedriver sin upphandling så att den främjar en hållbar utveckling.

Sedan 2010 samarbetar samtliga regioner och landsting med att utveckla metoder för att ställa och följa upp sociala krav i upphandling. Det nationella arbetet, kallat Socialt Ansvar i Offentlig Upphandling, utgörs av ett nätverk med kontaktpersoner från Sveriges landsting och regioner som till sin hjälp har en nationell samordnare, expertgrupp och en styrgrupp.

Gemensam uppförandekod

Region Värmland har utformat en gemensam uppförandekod för leverantörer och den omfattar all upphandling av varor och tjänster.

Uppförandekoden bygger på ILOs (International Labour Organization) åtta kärnkonventioner, FNs mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt tillverkningsländernas nationella lagstiftning om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt inklusive FNs deklaration mot korruption.

Hållbar upphandling i praktiken

Uppförandekoden översätts till kontraktsvillkor där leverantören förväntas ha rutiner för att säkerställa att produktionen av de varor och/eller tjänster som levereras sker under sådana förhållanden som är förenliga med kraven.

Uppföljning av villkoren sker på nationell basis vilket innebär att expertgrupp och styrgrupp bestämmer aktuellt fokusområde att följa upp. Beslut fattas också om vilket av landstingen som ska genomföra uppföljningen. Resultat av uppföljningen delas sedan av alla landsting. Uppföljning har skett inom områden textilier, instrument, handskar, operationsartiklar, förbandsmaterial med flera områden.

En avtalsuppföljning kan leda till revision på plats, i produktionen.

Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling och genom att följa efterlevnaden bidrar hållbar upphandling till en hållbar utveckling.