Regionfullmäktige godkände årsredovisningen

Punkten för Landstinget i Värmlands 155 år långa historia sattes då regionfullmäktige godkände den sista årsredovisningen på torsdagens sammanträde i Sunne. Bildandet av Region Värmland var också den händelse som satte sin prägel på året 2018.

Region Värmland bildades den 1 januari 2019 då Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gick samman. Mycket av 2018 års arbete i de fyra organisationerna handlade om förberedelserna inför regionbildningen.

– Det har varit ett intensivt år för oss alla där vi blivit Region Värmland. Nu fortsätter arbetet med att sätta formerna och kulturen för vår gemensamma organisation, och se vilka synergier och samordningseffekter vi kan hitta genom nya arbetssätt och samarbeten, säger regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson.

I valet i september 2018 valdes det första regionfullmäktige. Valresultatet innebar att Värmlandssamverkan fortsätter att styra Region Värmland, och att en ny fullmäktigeordförande utsågs.

– Regionfullmäktige är länets högsta beslutande organ och våra debatter, motioner, interpellationer och frågor är ett sätt att informera om arbetet i Region Värmland. Så det är viktigt att vi är fortsatt transparenta med de beslut vi fattar, säger ordföranden Jane Larsson.

Parallellt med regionbildningen har den dagliga verksamheten löpt på. Under fjolåret färdigställdes landstingets största investeringsprojekt någonsin – bygget av operationscentrum vid Centralsjukhuset i Karlstad, vilket slutfördes till en kostnad av 150 miljoner kronor mindre än budgeterat.

2018 innehöll även en satsning i västra Värmland. Akutmottagningen på Sjukhuset i Arvika har stärkts med dygnet runt-bemannad specialistkompetens samt att ett mobilt närsjukvårdsteam sjösatts i samverkan med kommunerna i Arvika, Eda och Årjäng.

Ekonomiskt budgeterades 2018 års resultat till 171 miljoner kronor. Resultatet blev ett minus på 71,4 miljoner kronor. Under året fortskred arbetsväxlingen inom öppenvården, liksom arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal.

– Under förra året gjorde hälso- och sjukvården stora ansträngningar, vilket gav resultat. I slutet av året bromsades kostnadsutvecklingen in. Nu gäller det att vi fortsätter på den inslagna vägen, säger Fredrik Larsson.