Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 12 juni tog den regionala utvecklingsnämnden bland annat beslut om projektmedel.

Projektmedel till projekt Ung Företagsamhet Värmland 2.0

Projektet Ung Företagsamhet Värmland 2.0 har som övergripande syfte att processutbildningen UF-företagande inte ska tappa i kvalitet när antalet elever och lärare i Ung Företagsamhet snabbt ökar.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade på onsdagen att delfinansiera projektet med drygt 3,3 miljoner kronor för åren 2019–2022, vilket motsvarar hälften av det treåriga projektets kostnader, under förutsättning att länets samtliga 16 kommuner står för den andra halvan.

Medel till projekt Värderingar

Projektet Värderingar som drivs av Filipstads kommun får 850 000 kronor i projektmedel. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde på onsdagen.

Syftet med projektet är att förändra och förstärka arbetet med kompetensförsörjningen i Värmland utifrån kommunernas gemensamma utmaningar. I projektet genomförs en vetenskaplig studie som bland annat involverar länets arbetsgivare, tjänstepersoner inom utbildning och integration och migranter i ett representativt urval av de åtta största migrantgrupperna. Studien bygger vidare på en undersökning från 2018 av Institutet för Framtidsstudier där 1 200 migranter från Värmland deltog.

Jämställdhetsintegrering av beslut inom tillväxtområdet regional tillväxt

Region Värmland är en av sex utpekade regioner som ingår i SKL:s satsning på modellregioner för jämställdhetsintegrering. Vid sitt sammanträde på onsdagen beslutade den regionala utvecklingsnämnden att revidera sina riktlinjer för projekt- och företagsstöd utifrån jämställdhetsintegrering och att alla beslut inom verksamhetsområdet regional tillväxt jämställdhetsintegreras, exempelvis policys, strategier och svar på remisser.

Jämställdhetsintegrering innebär organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattande.

Strategiskt arbete med jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin som Sverige har för att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina eget liv.

Ansökan om projektmedel

Alma Löv Museum i Östra Ämtervik har ansökt om medel till årets stora konstutställning, projektet Within Real.

Projektet består av ett tiotal utställningar med olika uttrycksformer, hög konstnärlig kvalitet och angelägenhet. Övergripande tema för årets utställning är upplevelsen av vår omvärld. Genom de frågor som väcks hos besökarna uppmanas publiken att se på̊ sin omvärld på̊ nya sätt och skapa en större tolerans för det som anses som främmande.

Den regionala utvecklingsnämnden beslutade att bevilja projektet 360 000 kronor. Grunden till beslutet är att Alma Löv Museum är ett nationellt och internationellt uppmärksammat besöksmål i Värmland som bidrar till att stärka länets attraktionskraft. Med sitt fokus på̊ samtidskonst berikar museet det värmländska kulturlivet med nyskapande idéer och perspektiv, och bidrar till ett öppnare och kreativare klimat i regionen.