Regionfullmäktige i korthet

Regionfullmäktige fattade under måndagens sammanträde bland annat beslut om regionplan, flerårsplan och budget. Även värdegrund för Region Värmland beslutades.

Regionplan för 2020, flerårsplan för 2020-2022 samt budget och investeringsplan för 2020 samt ekonomisk flerårsplan för 2020-2022

När regionfullmäktige i dag fattade beslut om regionplan, flerårsplan och budget fastställdes nettokostnadsramen för 2020 till 9 263 miljoner kronor. Resultatet för 2020 budgeteras till 116 miljoner kronor.

Region Värmlands vision kommer fortsatt att vara "Livskvalitet i världsklass". Organisationens fyra effektmål lyder:

  • Trygga och nöjda invånare
  • Attraktivt och hållbart Värmland
  • God och jämlik hälsa
  • Hållbar organisation

I den nya regionplanen har målen inom Agenda 2030 tydligare kopplats till Region Värmlands planeringsarbete. Allt planeringsarbete som sker inom organisationen ska fortsättningsvis utgå från Agenda 2030. Ett arbete har också gjorts för att kartlägga hur de 17 globala målen kan appliceras på Region Värmlands verksamhet.

Värdegrund för Region Värmland

I samband med regionbildningen vid årsskiftet gick fyra organisationer (Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss) med olika värdegrunder samman till en. För att medarbetarna ska kunna arbeta utifrån en och samma värdegrund har en ny gemensam värdegrund tagits fram.

Den nya värdegrunden lyder "För alla i Värmland" och handlar om att Region Värmland och dess medarbetare verkar för att alla i Värmland ska må bra och för att Värmland ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Hela värdegrunden finns att läsa här