Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde 8 oktober beslutade Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd bland annat om årsanslaget till Friskvården i Värmland och om ett remissvar om en nationell biblioteksplan.

Stöd till friskvården permanentas

Inför 2019 beslutades det att Friskvården i Värmland skulle få en tillfällig utökning av sitt årsanslag med 350 000 kronor. Vid sitt sammanträde 8 oktober beslutade Kultur- och bildningsnämnden att verksamheten ska få behålla utökningen. Anledningen är att föreningen på ett positivt sätt bidrar till folkhälsoarbetet i länet. Ärendet med övriga anslag återremitterades till förvaltningen för ytterligare utredning.

Nationell biblioteksstrategi på remiss

Kultur- och bildningsnämnden har svarat på en remiss från regeringen om ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Svaret innehåller en del kritik mot förslaget. Nämnden menar bland annat att strategin bara delvis lever upp till kravet att utgå ifrån dagens och framtidens behov och att peka ut en tydlig vision och riktning. Den lyfter också att förslaget slår fast att den regionala biblioteksverksamheten behöver ha en stark ställning inom kultursamverkansmodellen. Det är en onödig skrivning, menar nämnden, eftersom det är regionerna själva som bestämmer vilka prioriteringar de gör inom samverkansmodellen.