Mindre andel arbetsföra värmlänningar 2040 enligt ny prognos

Region Värmland har tagit fram en ny rapport med prognoser för Värmlands befolkning fram till år 2040. Enligt rapporten förväntas andelen invånare i arbetsför ålder minska. Befolkningsutvecklingen skiljer sig dock mycket inom länet.

Rapporten innehåller en prognos för utvecklingen av Värmlands folkmängd och befolkningens sammansättning. Prognosen har 2018 som utgångspunkt och sträcker sig till 2040.

Stabil men ojämn utveckling

Rapporten visar att Värmlands befolkningsutveckling är relativt stabil, men att åldersfördelningen väntas genomgå en del förändringar fram till 2040. Jämfört med riket är befolkningstillväxten lägre både bland personer i arbetsför ålder och äldre. Medan tillväxten bland barn och unga förväntas vara relativt lik rikets.

Karlstad och Hammarö växer mest

Sett till den antalsmässiga förändringen växer befolkningen i Karlstad mest (14,8 procent/ca 13 700 personer). Den största procentuella ökningen står Hammarö för (24,7 procent). Den största minskningen väntas i Hagfors (12,9 procent) och Torsby (14,3 procent).

Invandring ger befolkningsökning

Värmlands befolkning som helhet växer med 5 procent fram till 2040. Men eftersom vi har både ett negativt födelsenetto (fler dör än föds) och inrikes flyttnetto (fler flyttar ut än in) beror befolkningsökningen främst på den förväntade invandringen i länet.

– Rapporten bekräftar våra tidigare prognoser. Att andelen invånare i arbetsför ålder väntas minska påverkar skatteunderlaget och välfärden. Därför ser jag rapporten som ett viktigt dialogunderlag för många aktörer i länet. Vi står inför demografiska utmaningar som måste hanteras, säger Sandra Svennberg, analytiker på Region Värmland.