Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om Region Värmlands första delårsrapport.

Region Värmlands första delårsrapport godkändes

Regionstyrelsen beslutade på tisdagens sammanträde att godkänna Region Värmlands första delårsrapport. Rapporten sammanfattar perioden 1 januari till 31 augusti i år samt en prognos för helåret 2019.

– Vi kan redan se att regionbildningen lett till positiva synergieffekter i form av samordnade resurser och en effektivare organisation, men det är för tidigt att uttala sig om de ekonomiska effekterna. Ambitionen är att den nya organisationsstrukturen ska skapa fler synergieffekter inom bland annat digitalisering, tillgänglighet och god infrastruktur, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

I delårsrapporten redovisas organisationens effektmål för Region Värmland som helhet utifrån regionfullmäktigens mätplan. Det enda perspektivmålet redovisas dock på flera nivåer.

Regionstyrelsen gör bedömningen för delåret 2019 att två effektmål, "Trygga och nöjda invånare" och "Attraktivt och hållbart Värmland", kommer att uppfyllas och att ett effektmål, "God och jämlik hälsa", inte kommer att uppfyllas. Vidare bedömer styrelsen att perspektivmålet "Hållbar organisation" inte kommer att nås för helår 2019, men att många insatser bedrivs och förväntas ge resultat i rätt riktning de kommande åren.

Vad gäller Region Värmlands ekonomi visar delårsrapporten ett överskott på 179,4 miljoner kronor, vilket är 19,9 miljoner lägre än budgeterat. Prognosen för helåret pekar på ett underskott på 101,2 miljoner kronor.

– Vi ser fortsatta ekonomiska utmaningar för Region Värmland och måste fortsatt arbeta för att dämpa kostnadsutvecklingen så att vi kan klara de ekonomiska ramarna. Samtidigt ser vi till exempel att det intensiva arbete som pågår inom hälso- och sjukvården ger resultat. Under den första halvan av 2019 gjorde vi den största procentuella reduceringen i landet vad gäller kostnader för inhyrd personal vilket förstås är mycket glädjande, säger Fredrik Larsson.

Utbudet av kost och råd om kost ska utvecklas

Efter ett politiskt initiativ från Värmlandssamverkan ska vårdutbudet vad gäller kostråd utvecklas så att patienter kan ta del av ett brett utbud av råd som kan anpassas till individens önskemål. Dessutom ska själva kostutbudet vid Region Värmlands vårdinrättningar utvecklas för att främja hälsosamma val. Detta beslutade styrelsen på tisdagen.