Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i samband med onsdagens sammanträde bland annat beslut om att föreslå regionstyrelsen att besluta om överlåtelse av Vårdcentralen Grums.

Regionstyrelsen föreslås besluta om överlåtelse av Vårdcentralen Grums

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på tisdagen att föreslå regionstyrelsen att fatta beslut om överlåtelse av Vårdcentralen Grums. Vårdcentralen har sedan några år tillbaka haft utmaningar vad gäller bemanning och ekonomi. Detta har sin tur påverkat möjligheterna att erbjuda patienterna god tillgänglighet och kontinuitet i kontakterna med vården.

Utöver den regiondrivna verksamheten finns ytterligare en vårdgivare i Grums kommun, Capio, som driver en vårdcentral i Vålberg samt en filial till denna i Grums. Capio har visat intresse för att ta över Region Värmlands verksamhet och förslaget till beslut innebär att Vårdcentralen Grums, exklusive familjecentral med barnavårdscentral (BVC), mödrahälsovård (MHV) och ungdomsmottagning, upphör i Region Värmlands regi och överlåts till Capio inom lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vårdcentralen Grums budgetunderskott beror till största del på att två vårdgivare delar på listningen av de cirka 9 000 invånarna i kommunen och att vårdcentralen är hyrläkarberoende. Bedömningen är att en överlåtelse av Vårdcentralen Grums kan vara lösningen på utmaningen med två aktörer som samsas om ett för litet patientunderlag. Att en aktör har hela patientunderlaget kan ge bättre förutsättningar att bedriva verksamheten för patienter i Grums, som har ett större behov av hälso- och sjukvård än i de flesta andra kommuner.

Capios eventuella övertagande är konkurrensutsatt med de lokala privata aktörer som finns i Värmland. Ingen av de övriga aktörerna är intresserade av att överta regionens verksamhet i Grums. Ett eventuellt övertagande skulle därför ske inom ramen för det regelverk om konkurrensutsättning för överlåtelse av vårdcentral som fullmäktige fastställde 2012.

– Medarbetarna i Grums har gjort ett väldigt fint arbete trots de senaste årens utmaningar och det är vi oerhört tacksamma för. Vi föreslår en överlåtelse för att skapa ännu bättre förutsättningar så att invånarna i Grums kan få en god och nära vård som håller över tid, säger Marianne Utterdahl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Regionstyrelsen fattar beslut i frågan i december.

Tillgängligheten till Första linjen och andelen besvarade telefonsamtal på vårdcentralerna ökar

Nämnden beslutade att godkänna månadsuppföljningen för september. Rapporteringen visar att tillgängligheten till förstabesök inom sju dagar till Första linjen unga har förbättrats rejält. I september fick 85 procent av patienterna ett första besök inom sju dagar. Månaden innan var motsvarande siffra 60 procent.

Andelen telefonsamtal till vårdcentral som besvaras samma dag har också förbättrats och nådde årsbästa under september med 84,4 procent. Snittet under 2019 är 80,4 procent.

I samband med sammanträdet diskuterades också det utvecklingsarbete kring vårdplatser som pågår inom barn- och ungdomspsykiatrin på kort och lång sikt samt inom psykiatrin som helhet.