Beslut om reviderad budget

Regionfullmäktige fattade i dag beslut om en reviderad budget för 2020. Revideringen innebär bland annat att hälso- och sjukvården får en ökad budget med cirka 175 miljoner kronor.

Den reviderade budgeten är en följd av den så kallade kostnadsutjämningsutredningen som innebär att Region Värmland får ytterligare cirka 330 miljoner kronor under 2020 i form av skatter, generella statsbidrag och läkemedelsbidrag.

Under regionfullmäktigemötet presenterades tre olika förslag till hur de extra pengarna ska fördelas. Ett från Socialdemokraterna, ett från Sverigedemokraterna samt ett gemensamt förslag från Värmlanssamverkan och Vänsterpartiet. Fullmäktige röstade ja till Värmlandssamverkans och Vänsterpartiets förslag.

Mot bakgrund av de nya prognoserna innebär det att nettokostnadsramen för år 2020 budgeteras till 9 520 miljoner kronor, i nettokostnadsramen ingår dock ett behov av att dämpa kostnadsutvecklingen med cirka 210 miljoner kronor. Verksamhetens resultat för 2020 budgeteras till 182 miljoner kronor. Nettokostnadsramen utgör 98,1 procent av skatter och generella statsbidrag. Årets resultat 2020 budgeteras till 119 miljoner kronor.

– Jag är glad över att vi i dag beslutat om en reviderad budget som ger våra verksamheter förutsättningar att fortsätta bedriva och utveckla ett gott arbete, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Den reviderade budgeten innebär bland annat att:

  • Hälso- och sjukvården får en ökad budgetpost på 161 miljoner kronor, inkluderat en satsning på missbruksvård i Värmland samt 10 miljoner för ett psykiatrilyft omfattande en löne- och arbetsmiljösatsning.
  • Ändrade regler gällande moms för hyrpersonal påverkar hälso- och sjukvårdens budget med 12 miljoner kronor, detta kompenseras hälso- och sjukvårdsnämnden för.
  • Hälso- och sjukvården får ett budgettillskott på 2 miljoner kronor för rehabilitering inklusive grön rehab.
  • Kollektivtrafiknämnden får en utökad nettokostnadsram med 20 miljoner kronor.
  • Kultur- och bildningsnämndens budget utökas med 2 miljoner kronor för att förstärka arbetet med att utveckla folkhälsoområdet.
  • En post på cirka 52 miljoner avsätts till regiondirektörens förfogande.