Bredbandsprioritering på Värmlands första digitala nämndmöte

När det statliga stödet till bredbandsutbyggnaden på 34 miljoner kronor ska fördelas vill Region Värmland att glesare befolkade områden ska prioriteras. Det beslutade Regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte 18 mars då de höll Värmlands första helt digitala nämndmöte.

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att fördela bredbandsstöd till områden där det saknas förutsättningar att bygga på kommersiell väg inom tre år. Värmland är en av fyra utvalda regioner där nätbyggare kommer att kunna ansöka om stöd från Post- och telestyrelsen för att bygga bredband. Värmland får 34 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad 2020.

Områden som Region Värmland enligt beslutet vill ska prioriteras är glesare befolkade områden, vilket i praktiken också innebär byggnader som har ett långt avstånd till befintligt nät. Områden där sannolikheten för utbyggnad är lägre, där det finns en känd efterfrågan från slutanvändare samt där det går att samordna med redan planerade investeringar i bredbandsutbyggnad. Var det finns företag har vägts in i prioriteringarna. Region Värmland vill också att fritidshus ska också kunna ingå bland de byggnader som kan få bredband.

– Med prioriteringen hoppas vi styra stödet till områden där det finns en efterfrågan från hushåll och företag men är extra svårt att nå ut med en utbyggnad, då det är längre till en anslutningspunkt i ett befintligt nät, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Stina Höök.

Regionerna har utifrån ett underlag från Post- och telestyrelsen fått lämna sina prioriteringar av var utbyggnaden bör ske. I Värmland har Regionala utvecklingsnämndens beslut om prioriteringar föregåtts av dialog med kommunerna och nätbyggare i regionen för att identifiera var stödet är mest angeläget. Prioriteringarna har utgångspunkt i Region Värmlands bredbansstrategi och Värmlandsstrategin där målet är att alla hushåll och företag i Värmland ska ha bredband med hastigheten 100 Mbit/s senast 2020. De regionala prioriteringarna får genomslag när Post och telestyrelsen i slutet av 2020 genomför konkurrensutsättningen där det avgörs vilka utbyggnadsprojekt som får stöd.

Sedan 2014 har bredbandsutbyggnaden i Värmland fått stöd från EU-fonderna Landsbygdsprogrammet och Europeiska regionala utvecklingsfonden på totalt 358 miljoner kronor, plus 100 miljoner kronor i medfinansiering från Region Värmland och kommuner.

Regionala utvecklingsnämndens möte på onsdagen var det första nämndmötet i Värmland som hölls som ett digitalt distansmöte. Orsaken var coronapandemin och en ambition att minska antalet fysiska möten. Möten i det demokratiska systemet omgärdas av en rad regler som måste uppfyllas för att besluten ska vara giltiga.

– Vi såg att vi kunde uppfylla lagkraven och vi såg ett behov, så därför testade vi. Jag tycker att det gick riktigt bra, berättar Stina Höök.