Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om ett tillägg i nämndens internkontrollplan samt beslut om nämndens del i nästa års regionplan.

Tillägg i nämndens internkontrollplan

Med anledning av coronapandemin gick Region Värmland upp i stabsläge den 11 mars och sedermera förstärkningsläge den 14 mars. Förstärkningsläge innebär att regional särskild sjukvårdsledning löpande kan vidta åtgärder för att förstärka viktiga funktioner i hälso- och sjukvården.

Regional särskild sjukvårdsledning har sedan dess fattat beslut för att säkerställa god och säker vård för patienter under pandemin. Bland annat om reducering och omställning av vård för att säkra tillgång på material och personella resurser samt minska smittspridning i vården och i samhället.

Konsekvenser och avvikelser på ordinarie verksamhet ska enligt regionens modell för internkontroll återrapporteras till nämnden. Nämnden har därför beslutat att underlag ska tas fram för analys av uppkommen vårdskuld och strategier för återställning av hälso- och sjukvården. Detta ska återrapporteras till nämnden i samband med varje sammanträde.

Hälso- och sjukvårdsnämndens del i regionplan 2021

Hälso och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om nämndens del i nästa års regionplan. De tidigare resultatmålen "Bästa vårdkvalitet" och "Tillgänglig vård" förblir oförändrade och ska nås genom personcentrerad vård, patientsäker vård, fortsatt digital utveckling, vård på rätt vårdnivå, förebyggande och hälsofrämjande vård, kunskapsbaserad vård och forskning.

Nämndens inriktning – uppdrag och fokus för 2021 kommer att vara:

  • God och jämlik hälsa och vård
  • Utveckling av vården
  • Regional och lokal samverkan
  • Psykisk hälsa
  • Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård och forskning

Regionplanen fastställs av regionfullmäktige.