Kollektivtrafiknämnden i korthet

Från 1 juni återfår Segmon busstrafik på kvällar och helger, då buss 800 åter ska gå genom orten. Det beslutade Kollektivtrafiknämnden vid sitt sammanträde på onsdagen. Däremot ville nämnden av kostnadsskäl skjuta fram beslutet att införa student- och seniorrabatt i hela länet till 2022.

Segmon återfår busstrafik på kvällar och helger

Det utökade utbudet i Segmon innebär att tre turer på vardagskvällar, 18:35, 20:35, 22:35 Karlstad – Åmål och omvänt från Säffle mot Karlstad 18:23 och 20:23, trafikerar Segmon. Detsamma gäller också hela utbudet lördagar och söndagar.

Möjlighet att genomföra samma lösning vardagar under dagtid är svårare då störningseffekterna är större. Den planerade körtiden skulle också bli längre. Bedömningen är att det fordras att hela 800-systemet då måste omplaneras för att motsvarande förändring ska kunna genomföras även på dagtid.

Nämnden beslutade även att införa en tur från Säffle med ankomst Karlstad 06:23 vardagar, en tid som saknat förbindelse sedan senaste tidtabellskiftet. En ordinarie busstur kan anordnas från den 17 augusti, och den nuvarande första turen som ankommer Karlstad 05:30 och ansluter till det tidiga Stockholmståget blir då samtidigt anropsstyrd.

Ett tilläggsyrkande från Värmlandssamverkan om att med en anropsstyrd tur åstadkomma en förbindelse till Karlstad 06:23 redan från den 1 juni, en merkostnad på ca 100 000 kr, vållade debatt. Socialdemokraterna i nämnden ville återremittera ärendet, men blev nedröstade med siffrorna 8-5, och meddelade då att de inte deltog i beslutet.

Förändringarna i 800-systemet till Segmon beräknas för 2020 kosta 100 000 kronor. De nya anropsstyrda turerna från Säffle till Karlstad vardagsmorgnar beräknas för 2020 kosta cirka 100 000 kr fram till den 17 augusti och 170 000 kr därefter om de utnyttjas (anropas) fullt ut varje dag. Kostnaderna tas inom befintlig budgetram.

Förslag om priser och produkter

Kollektivtrafiknämnden beslutade också om förslag till regionfullmäktige om principer för priser och produkter i kollektivtrafiken under 2021. Nämnden valde här att skjuta upp de delar av den planerade harmoniseringen av produktutbudet mellan Karlstadsbuss och Värmlandstrafik som innebar införande av student- och seniorrabatt i hela länet. Nämnden föreslår av kostnadsskäl att de delarna får vänta till 2022. Rabatterna bedömdes medföra minskade intäkter på totalt 2,6 miljoner kronor.

Nämnden valde dock att i övrigt gå på förvaltningens förslag, vilket bland annat innebär att regionfullmäktige i juni får ta ställning till förslagen om:

  • Ram för biljettprishöjning på 3 procent

  • Torsbys båda priszoner räknas som en zon
    I norra delen av länet har trafikutbudet under några år minskat på grund av vikande kundunderlag. För att kompensera för det lägre trafikutbudet, för att stimulera resandet och efter synpunkter från kommunen kommer Torsbys båda zoner slås samman till en zon. Det innebär lägre pris för resor mellan norra och södra delen av Torsby kommun och för resor mellan norra Torsby och Malung, Sunne, Hagfors, Munkfors, Molkom och Filipstad.

  • Gemensam tätortszon Karlstadsbuss och Värmlandstrafik
    De två tätortszonerna i området runt Karlstad slås samman till en zon, med samma utbud. Det innebär utökad geografisk giltighet på Karlstadsbuss nuvarande enkelbiljetter och periodkort samt flera nya periodkort, till exempel terminskort, i Värmlandstrafiks sortiment i tätortszonen.

Förändringarna kan tidigast träda i kraft i december 2020.