Regionstyrelsen i korthet

Vid tisdagens sammanträde i regionstyrelsen fattades bland annat beslut om det tidigare återremitterade investeringsärendet om ombyggnation vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Fullmäktige föreslås fatta beslut om ombyggnation vid Centralsjukhuset i Karlstad

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fatta beslut om ombyggnation vid Centralsjukhuset i Karlstad. Enligt förslaget ska upp till 7 miljarder kronor, i 2020 års penningvärde, anslås för projektet som väntas pågå mellan 2020 och 2036. Regionfullmäktige fattar beslut i frågan i höst.

Hyresrabatt för stiftelserna Värmlands museum och Wermland Opera

Värmlands museum och Wermland Opera har ekonomiska problem som en följd av den rådande coronapandemin. Då regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar, som ger rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher, har regionstyrelsen fattat beslut om hyresrabatt för båda verksamheterna.

Hyresrabatten ges genom att Regionfastigheter krediterar hyresbeloppet upp till beslutat värde av hyresrabatten. Enligt beslutet ges hyresrabatt till Värmlands museum med 1 055 000 kronor och Wermland Opera med 500 000. Kostnaden i form av utebliven hyresintäkt hamnar i resultatet hos Regionfastigheter som ombesörjer ansökan om statligt stöd för detta.

Regionen ska rekvirera närmare 18 miljoner för länsgemensamma satsningar

Regionstyrelsen godkänner att Region Värmland rekvirerar externa medel om närmare 18 miljoner från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och åtar sig, på uppdrag av länets kommuner, projektägarskapet i följande länsgemensamma områden:

  • Insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan, 7 599 211 kronor
  • Insatser för stärkt brukarmedverkan, 1 000 000 kronor
  • Suicidprevention, 5 472 023 kronor
  • Satsningar på ungdomsmottagningar, 3 857 208 kronor

Detta sker inom ramen för den överenskommelse som träffats mellan SKR och staten om insatser inom området psykisk hälsa för 2020. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner, regioner och länsgemensamma insatser.

Vårdcentralen Filipstad ska byggas om

Vårdcentralen Filipstad fick vid årsskiftet 2017/18 ett betydligt större uppdrag då ortens privata vårdcentral avvecklades. Antalet listade patienter vid den regiondrivna vårdcentralen ökade från 6 400 till 11 000. Ökningen har medfört att vårdcentralen behöver anpassas för att kunna hantera det ökade behovet samt kunna erbjuda en patientsäker och god vård.

Utredningar visar också att det finns behov av att bygga om vårdcentralen för att kunna modernisera arbetssätt och skapa en bättre arbetsmiljö. Det skulle stödja vårdcentralens arbete för att vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder modern vård i en del av länet som präglas av svårigheter att rekrytera personal.

Regionstyrelsen fattade i dag beslut om att vårdcentralen ska byggas om. Detta bedöms kosta närmare 30 miljoner kronor. Medel tas ur Region Värmlands ram för nyinvesteringar 2019. Investeringen prioriterades redan 2018 inför 2019 års investeringsbudget, men ärendet har inte kunnat färdigställas förrän nu.

Förslag om familjecentral i Säffle samt samlokalisering av Folktandvården Säffle

Region Värmland och Säffle kommun har under en tid utrett möjligheterna att etablera en familjecentral i Säffle i samverkan med Svea Vårdcentral. Efter utredning bedömdes lokaler i Vårdcentralen Säffle som mest lämpliga för ändamålet. Enligt förslaget är tanken att bygga en familjecentral på plan 5 i den fastighet som rymmer vårdcentralen.

På nästan plan, 6, är tanken att samlokalisera de två tandkliniker som finns i Säffle i dag. Folktandvården har svårigheter att rekrytera personal till två kliniker, båda klinikerna har externa fastighetsägare och den ena kliniken har ett betydande renoveringsbehov. I dagsläget har klinikerna totalt 15 behandlingsrum, men då patientunderlaget har minskat något i takt med den minskade befolkningsmängden behövs färre behandlingsrum.

En samlokalisering skulle innebära att Folktandvården får lokaler som är anpassade för dagens verksamhet, en bättre arbetsmiljö och dessutom en förbättrad fysisk tillgänglighet för patienterna. Ur ett service- och driftsperspektiv finns fördelar både sett till kostnader samt rent praktiskt genom att en samordning kan ske med övriga funktioner i befintlig fastighet.

Enligt regionstyrelsens beslut ska projektet genomföras. Den beräknade investeringen uppgår till 35 miljoner kronor. Då kan också två hyresavtal om totalt 750 000 kr per år avslutas. Investeringen föreslås belasta 2020 års investeringsutrymme, enligt styrelsens prioritering i december 2019 (familjecentralen) och april 2020 (samlokalisering Folktandvården).

Förhyrning av lokaler för familjecentral Västerstrand

Region Värmland och Karlstads kommun har identifierat ett behov av en familjecentral på Våxnäs i Karlstad. Region Värmland bedriver i dag barnmorskemottagning (BMM) samt barnavårdscentral (BVC) på Kolvgatan 1 i Karlstad i inhyrda lokaler. En familjecentral skulle främja god hälsa hos barn och föräldrar och utveckla samverkan mellan berörda yrkesgrupper och samhällssektorer. Nuvarande lokaler bedöms dock ej ändamålsenliga för en etablering av familjecentral.

Sedan tidigare har man planerat för att etablera en familjecentral i Fredricelundsskolan som byggs av Karlstads Kommun och regionstyrelsen beslutade att Region Värmland ska hyra in sig i dessa lokaler.

Förslaget innebär ökade hyreskostnader med max 90 000 kronor per år och kommer kunna hanteras inom Regionfastigheters ram för hyreskostnader.