Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om en förstudie om arbetssätt vid upphandling av legitimerade naprapater och kiropraktorer. Dessutom följdes verksamhetens arbete med covid-19 upp.

Förstudie om arbetssätt vid upphandling av legitimerade naprapater och kiropraktorer godkändes

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i maj att ge regiondirektören i uppdrag att se över samarbetet med legitimerade naprapater och kiropraktorer, samt något senare att ta fram en förstudie inför beslut om eventuell upphandling. Förstudien har genomförts för att ge förslag på arbetssätt vid eventuell upphandling av legitimerade naprapater och kiropraktorer. Den utgör ett underlag för hälso- och sjukvårdsnämnden inför beslut om initiering av ett upphandlingsprojekt.

I rekommendationerna föreslås bland annat att samverkan med naprapater och kiropraktorer ska ske inom ramen för den särskilda satsningen på rehabilitering och omfatta patienter i 18–65 års ålder med en förstagångs eller återkommande debut av godartad ländryggssmärta med eller utan radikulopati (inklämning eller irritation av en eller fler nervrötter). Insatserna ska utgöras av standardiserade processer för anamnes- och statustagning, bedömning, diagnossättning och behandling som kan individanpassas för varje patientfall.

Enligt förslaget ska projektet finansieras inom ramen för de extra tilldelade medlen för rehabilitering.

Nämnden beslutade att godkänna förstudien och ge regiondirektören i uppdrag att inleda ett upphandlingsprojekt.

Uppföljning av arbetet med covid-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden följer löpande pandemins effekter och arbetet med covid-19 inom hälso- och sjukvården.

Vad gäller område öppenvård har 81 700 färre besök gjorts i primärvården till och med vecka 34 2020 i jämförelse med 2019. Samtidigt har antalet kontakter på distans ökat. Under samma period gjordes 450 färre besök inom barn- och ungdomspsykiatrin och 2 400 färre öppenvårdsbesök inom den psykiatriska vården. Inom specialiserad somatisk vård gjordes 46 600 färre besök.

Vad gäller slutenvården och samma period har antalet operationer minskat med 2 857 operationer. Antalet akuta operationer har legat på samma nivå som 2019.

Under de senaste veckorna har antalet besök börjat öka liksom antalet operationer.

På tisdagen redovisades också hur verksamheterna i hälso- och sjukvården fortsatt kommer att arbeta med att begränsa pandemins effekter. Region Värmland har infört en ny smittspårningsfunktion och planering pågår bland annat för att glesa ut vårdplatser i syfte att säkra vårdhygien samt minska risken för smittspridning. Arbetet för att kunna utföra fler operationer pågår också.

Fördjupad uppföljning av sjukvårdsrådgivningen 1177

Nämnden fick i samband med tisdagens sammanträde en fördjupad uppföljning om det fortsatta arbetet med att utveckla sjukvårdsrådgivningen 1177. Antalet inkommande samtal har ökat under den första halvan av 2020 vilket påverkat kötiderna. Arbete pågår för att komma tillrätta med detta där en del handlar om att rekrytera fler medarbetare till rådgivningen.

– Vi har begärt en fördjupad uppföljning för att säkerställa att detta åtgärdas. Sedan har sjukvårdsrådgivningen, liksom resten av hälso- och sjukvården påverkats av den pågående pandemin. Det har inneburit att det har varit svårt att arbeta med utveckling, men det känns tryggt att se att verksamheten har en tydlig plan för att komma till rätta med detta, säger Marianne Utterdahl och Eva Julin Dombrowe, ordförande respektive andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.