Region Värmland analyserar de indirekta konsekvenserna för folkhälsan till följd av coronapandemin

Region Värmland har tagit fram en nulägesanalys av vilka konsekvenser de smittbegränsande åtgärderna under covid-19-pandemin haft, eller kan komma att få, för folkhälsan i Värmland. Analysen kommer att ligga till grund för fortsatt arbete under hösten.

Analysen har tagits fram på uppdrag av Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd med syfte att belysa coronapandemins negativa konsekvenser ur ett folkhälsoperspektiv. Detta genom att analysera hur minskade skyddsfaktorer och ökade riskfaktorer påverkar individen, grupper och samhället som helhet. Vad händer med människan och hennes livssituation under en långvarig pandemi och samhällskris? Vilka möjligheter finns att bevara god hälsa eller motverka försämrad hälsa i en tid där exempelvis arbetslöshet, ofrivillig ensamhet, utsatthet i hemmet tenderar att öka eller när möjligheterna till en självständig och meningsfull vardag minskar för vissa grupper?

– För att begränsa och försöka hindra smittspridningen har samhället vidtagit en lång rad nödvändiga åtgärder. När möjligheterna till sociala kontakter eller hälsofrämjande aktiviteter minskar kan det leda till en ökad ojämlikhet i hälsa i befolkningen. Analysen visar på sådana tendenser och är därför ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med att hantera och möta de indirekta konsekvenserna av pandemin, säger Elisabeth Kihlström, regionråd och ordförande i kultur- och bildningsnämnden.

Till grund för analysen ligger dels andra regionala analyser, erfarenheter och synpunkter inhämtade från Länsstyrelsen Värmland, de värmländska kommunerna och idéburna organisationer, dels nationella rapporter från exempelvis Sveriges kommuner och regioner och Folkhälsomyndigheten.

Rapporten lyfter fram de tydligaste farhågorna och de mest utsatta grupperna, utifrån vad som är känt i dagsläget. Arbetet, som fortsätter under hösten, syftar till att guida Region Värmland och andra organisationer i länet, i hur man kan förstå, förebygga och mildra konsekvenserna av viruset och i synnerhet de smittbegränsande åtgärderna i samhället.

– Coronapandemin kommer att påverka oss under lång tid. Vi måste agera för att skapa bra och jämlika förutsättningar för god folkhälsa i Värmland, säger Elisabeth Kihlström.