Region Värmland ska lämna synpunkter på underrättelse från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har meddelat att de överväger att förbjuda Region Värmland att låta gravida medarbetare utföra arbete med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av covid-19.

– Vi har tagit del av Arbetsmiljöverkets underrättelse. Vi håller på att sätta oss in i vad detta skulle kunna innebära både för medarbetarna, hälso- och sjukvården och patienterna, säger Wolmer Edqvist, tillförordnad HR-chef.

Region Värmland ska lämna ett yttrande till Arbetsmiljöverket senast den 1 oktober.

– Vi upplever inte att underrättelsen rimmar med det tidigare beslut vi har fått från Arbetsmiljöverket kring ett skyddsstopp som berörde gravida medarbetare inom bild- och funktionsdiagnostik. Vi kommer att lyfta frågan till Sveriges kommuner och regioner (SKR) då ett beslut skulle kunna få konsekvenser för hälso- och sjukvården i hela landet.

Det finns i dag rutiner inom Region Värmland för gravida i riskgrupper från vecka 28 i graviditeten.

– Jag vill understryka att vi vill skapa och bidra till en så säker arbetsmiljö som möjligt. Vi anser också att vi uppfyller de krav som åligger oss enligt arbetsmiljölagen och hanterar frågan utifrån det evidensläge som finns i dag kring graviditet och arbete med covid-patienter, säger Wolmer Edqvist.