Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen bland annat att säga ja till att Region Värmland ska gå in som delägare i Karlstad Airport AB.

Regionstyrelsen säger ja till att gå in som delägare i Karlstad Airport AB

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att säga ja till att Region Värmland ska gå in som delägare i Karlstad Airport AB.

Som en följd av regionbildningen har diskussioner förts mellan regionen och Karlstads kommun om ett delat ansvar för Karlstad Airport. I dag drivs Karlstad Airport av Karlstads kommun. I samverkansavtalet mellan alla värmländska kommuner och Region Värmland framgår det att det är en regional angelägenhet att verksamheten vid flygplatsen kan upprätthållas över tid. Parterna har därför sökt en överenskommelse i syfte att dela ansvaret för flygplatsen.

– Flygplatsen i Karlstad fyller en viktig funktion för Värmland och inte minst för länets näringsliv. Värmland behöver en regional flygplats för att kunna vara ett konkurrenskraftigt län både för näringslivet och samhällsviktiga funktioner som exempelvis ambulanshelikoptern, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Karlstad Airport AB:s huvudsakliga verksamhet är drift av regionflygplatsen Karlstad Airport. Flygplatsen är också en viktig infrastrukturanläggning. Till exempel har kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA), där Region Värmland är en av sex regionala medlemmar, sitt huvudkontor vid Karlstad Airport. SLA bedriver ambulanshelikopterverksamhet och genererar årligen hyresintäkter till Karlstad Airport AB.

– Region Värmland tar sitt samhällsansvar och säkerställer att det finns en infrastruktur för flygtrafik, säger Fredrik Larsson.

Utgångspunkten för delägandet av Karlstad Airport AB är att Region Värmland finansierar upp till 50 procent av kostnaderna för att driva flygplatsverksamheten. Det regionala bidraget ska dock inte överstiga 20 miljoner kronor per år. I händelse av att totalkostnaden överstiger 40 000 000 kronor (2021 års penningvärde) ska Karlstads kommun stå för den överskjutande delen. Utöver driftsbidraget kommer regionen att förvärva 9 procent av aktierna i Karlstad Airport AB. En värdering av aktiernas värde kommer att genomföras.

Genom förvärvet blir regionen delaktig i verksamheten och ges ett inflytande över frågor som kan relateras till flygplatsen och dess utveckling. Samtidigt omformas bolagets styrelse så att den består av två ordinarie ledamöter samt två suppleanter som utses av Region Värmland och tre ordinarie ledamöter samt tre suppleanter som utses av Karlstads kommun. Konstruktionen möjliggör att Karlstads kommun fortsatt kan dra nytta av att Karlstad Airport AB är en del av koncernen Karlstad Stadshus AB.

Region Värmland kommer att arbeta vidare i samverkan med Karlstads kommun innan det slutgiltiga beslutet fattas.

Ny riktlinje för ett rökfritt Region Värmland

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget till ny riktlinje för ett rökfritt Region Värmland.

Riktlinjen har arbetats fram mot bakgrund av regionbildningen och den nya tobakslagen. Rökfrihet i och i anslutning till Region Värmlands byggnader är en viktig och naturlig del i organisationens arbete för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Syftet med riktlinjen är att begränsa hälsoriskerna med rökning både för rökarna och för andra. Alla ska kunna vistas i en rökfri miljö och inte bli utsatta för passiv rökning eller röklukt i regionens lokaler. Det är Region Värmlands skyldighet enligt tobakslagen och arbetsmiljölagen att säkerställa en rökfri miljö. Detta innebär att ingen form av rökning ska förekomma i lokaler där Region Värmland har verksamhet och inte heller vid entréer till dessa. Även bussar, tåg, perronger och hållplatser ska vara rökfria. Det gäller också fordon, konferenslokaler, hotellrum med mera som ägs eller hyrs av Region Värmland. Medarbetare ska inte röka på arbetstid och inte i personalkläder.

Nytt i riktlinjen är definitionen av rökning, som följer tobakslagen. Ingen form av rökning, inhalering eller förångning av produkter ska förekomma. Det gäller oavsett om produkten innehåller tobak, nikotin, örtprodukter eller annat.

Slutgiltigt beslut om riktlinjen fattas av regionfullmäktige.