Värmlandsstrategin går på remiss – alla kan tycka till

Värmlandsstrategin går på remiss – alla kan tycka till

Över tusen värmlänningar har bidragit med synpunkter, idéer och uppslag. Nu finns ett förslag på hur Värmland ska utvecklas på lång sikt. Till och med den 18 december kan alla som vill tycka till om remissutgåvan av Värmlandsstrategin 2040.

Regionala utvecklingsnämnden tog beslutet om att inleda en bred remissdialog på sitt nämndmöte den 2 september.

– Det är helt klart en milstolpe att vi har ett remissförslag på plats, men det är ännu viktigare att folk kommer med synpunkter på det. Vi får inte glömma att Värmland blir vad vi gör det till, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Remissförslaget pekar ut områden som är särskilt viktiga för länets utveckling, hur vi ska agera för att åstadkomma förändring och viktiga perspektiv som ska genomsyra utvecklingsarbetet. När strategin står klar kommer den att utgöra en grund för beslut och styra hur projektmedel ska fördelas på regional nivå. Den kommer också fungera som en kompass vid förhandlingar med myndigheter, regeringen och EU.

– Processen framåt och en färdig strategi blir ett verktyg för att Värmland ska kunna gå starka ur krisen. Nu om någonsin behöver vi samla oss och fundera på vad vi vill. Därför är det viktigt att vi får in många olika synpunkter och perspektiv, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Förslaget bygger en gedigen dialogprocess där mer än tusen personer deltog i workshops, digitala övningar, möten och samtal hösten 2019, men också på regionala förutsättningar, prognoser och övergripande planer som Agenda 2030. Till och med den 18 december går det att svara på remissen via ett digitalt formulär på varmlandsstrategin.se

Övriga beslut i regionala utvecklingsnämnden i korthet

Stärkt samarbete med Norge

Nämnden godkände ett samarbetsavtal mellan Region Värmland och Innlandet fylkeskommune. Det övergripande målet är att forma ett strategiskt samarbete inom utvalda prioriteringsområden som bidrar till gemensam regional hållbar utveckling och tillväxt. Samarbetet ska också bidra till att gemensamma mötesplatser skapas där politiker, tjänstepersoner, universitets- och högskolemiljöer, studenter, forskare och näringsliv ges möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Förlängt stöd för företagare

Den 30 april infördes s.k. omställningscheckar för att stödja företag som behöver ställa om i krisen. Checkarna riktar sig till företag med 0–49 anställda och varje företag kan ansöka om max 150 000 kronor. Region Värmland står för 80 % av kostnaden. ​Nämnden beslutade att förlänga den tillfälliga stödformen ytterligare två månader till och med 1 december 2020. Behovet av stödet är fortsatt stort. Hittills har 64 företag beviljats stöd och totalt rör det sig om 6,7 miljoner kronor.

Nuvarande regional utvecklingsstrategi förlängs

Värmlandsstrategin 2014–2020 löper snart ut och Region Värmland har ansvaret att utarbeta och fastställa en ny strategi, vilket regleras i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Framtagandet av den nya Värmlandstrategin pausades med anledning av pandemin våren 2020 vilket har fördröjt arbetet. Nämnden beslutade därför att giltigheten för nuvarande strategi behöver förlängas till dess att en ny antas under 2021.

Handlingsplan för social innovation

Nämnden godkände Värmlandssamverkans initiativ om att arbeta fram en handlingsplan för sociala innovationer och företagande. Framtagandet ska ske inom ramen för plattformen Social innovation Värmland och planen ska vara klar i juni 2021Social innovation handlar om att möta och lösa samhällsutmaningar på nya innovativa sätt. Vare sig näringsliv, offentlig sektor eller idéburen sektor kan klara utmaningarna på egen hand. Det krävs därför nya former av samarbeten som i sin tur kan leda till nya lösningar, innovationer och idéer.