Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om en kartläggning av Region Värmlands digitala möten.

Kartläggning av Region Värmlands digitala möten

Regionstyrelsen fattade på tisdagen beslut om att genomföra en kartläggning och analys av Region Värmlands möten, både fysiska och digitala, för fortsatt utveckling.

Beslutet grundar sig i ett politiskt initiativ från Värmlandssamverkan och kartläggningens syfte är att utreda vilka effekter övergången till digitala möten har, samt hur man kan skapa en hållbar möteskultur för hela Region Värmland efter covid-19-pandemin.

Undersökningen ska särskilt beakta jämställdhets- och jämlikhetsaspekterna av digitala möten, utgå från de sju diskrimineringsgrunderna, socioekonomiska faktorer, barnrättsperspektivet samt hållbarhets- och miljöperspektiven. Utifrån resultaten ska en handlingsplan för fysiska och digitala mötesplatser och arbetssätt tas fram.

Regionstyrelsens internkontroll

Inom ramen för regionstyrelsens internkontroll godkändes bland annat uppföljningen utifrån styrelsens och övriga nämnders mätplaner.

Verksamhetens resultat för perioden januari till oktober är cirka 426 miljoner kronor vilket är cirka 198 miljoner högre än budgeterat.

– Det är ett plus på sista raden men vi ska komma ihåg att det hänger ihop med pandemin och dess effekter. Man har exempelvis inte kunnat utföra alla planerade operationer inom hälso- och sjukvården och flera utbildningsinsatser och utvecklingsprojekt har pausats i flera verksamheter, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Sjukfrånvaron för september månad uppgick till 6,7 procent vilket är högre än september föregående år då sjukfrånvaron låg på 5,3 procent. Ökningen antas bero på coronapandemin.