Var med och påverka - lämna ett medborgarförslag

I Region Värmland bedrivs flera viktiga verksamheter inom bland annat hälso och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning. Du som har förslag på hur vi kan förbättra vårt arbete har möjlighet att lämna ett medborgarförslag.

Händer på tangentbord.


Alla som är folkbokförda i en kommun i Värmlands län kan lämna medborgarförslag. Förslagen kan gälla allt som rör Region Värmlands verksamhet, med det får inte handla om personalärenden eller myndighetsutövning mot enskild.

Detta ska medborgarförslaget uppfylla

För att regionfullmäktige ska kunna behandla ditt ärende ska det:

  • Vara skriftligt.
  • Innehålla namn, adress och telefonnummer till dig som lämnat förslaget.
  • Medborgarförslag kan lämnas av flera personer, men föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag. 
  • Vara märkt "Medborgarförslag".
  • Innehålla ett konkret förslag som regionfullmäktige kan ta ställning till.
  • Endast innehålla ett ämne per förslag.

Vad händer sedan med mitt medborgarförslag?

När förslaget kommit in diarieförs det och anmäls på regionfullmäktiges nästkommande möte. Efter att ärendet anmälts till regionfullmäktige skickas det vidare till regionstyrelsen eller den nämnd som förslaget berör, som anvarar för att medborgarförslaget handläggs enligt de rutiner som finns.

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör fullmäktige eller nämnd kunna fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väckts. När medborgarförslaget är färdigberett och beslut ska fattas, kommer du att underrättas. Du som lämnat förslget har rätt att deta i överläggningarna när ditt ärende behandlas. Ett medborgarförslag kan antingen bifallas, avslås eller anses besvarat. 

Ett medborgarförslag är en offentlig handling

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att alla har rätt att läsa det. Region Värmland hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter registreras och lagras i Region Värmlands diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, kallelser och handlingar. Genom att skicka in ett medborgarförslag godkänner du att det du har skrivit publiceras.

Skicka in ditt medborgarförslag här!

Du kan skicka in ett medborgarförslag till regionullmäktige genom att fylla i formuläret nedan. Du kan också skicka ditt förslag med posten eller besöka oss och lämna det personligen. Adress finner du i menyn till höger på den här sidan.

Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:
Mitt förslag: