Så styrs Region Värmland

Region Värmland är en politiskt styrd organisation där politikerna beslutar om vad som ska göras. Tjänstemännen har till uppgift att verkställa det som politikerna har beslutat, och bestämma hur det ska göras.

Bild från ett pågående regionfullmäktigemöte.

Regionfullmäktige

I Regionfullmäktige sitter 81 folkvalda ledamöter från hela Värmland, från nio olika partier. Regionfullmäktige är Region Värmlands högsta beslutande organ. Det är politikerna i regionfullmäktige som beslutar om Region Värmlands övergripande mål och budget, som följer upp hur pengarna används och som beslutar om skattenivån (landstingsskatten).

Regionfullmäktiges mandatfördelning:

  • Värmlandssamverkan är det största blocket med sammanlagt 37 mandat. Värmlandssamverkan består av sex partier; Moderaterna (M) 12 mandat, Centerpartiet (C) 8 mandat, Sjukvårdspartiet i Värmland (SIV) 6 mandat,
    Kristdemokraterna (KD) 5 mandat, Liberalerna (L) 4 mandat  och Miljöpartiet (MP) 2 mandat. 
  • Socialdemokraterna (S) har 28 mandat
  • Vänsterpartiet (V) har 6 mandat 
  • Sverigedemokraterna (SD) har 10 mandat 

Regionfullmäktiges mötesdagar.

Regionfullmäktiges möteshandlingar och protokoll.

Här finns kontaktuppgifter till partierna.

Demokratiberedningen 

Regionfullmäktige har en beredning, demokratiberedningen, vars syfte är att stärka fullmäktige som Region Värmlands beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet samt öka kvaliteten i beslutsfattandet. Beredningens ledamöter och ersättare ska ges möjlighet att inom berednings verksamhetsområde fördjupa sina kunskaper samt aktivt bidra med dessa i sina partigrupper och på annat sätt i och utanför fullmäktige. Du kan läsa mer om beredningen här.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen väljs av regionfullmäktige och består av 15 ledamöter, där samtliga partier i regionfullmäktige är representerade. Styrelsens uppdrag är att verkställa de mål som regionfullmäktige har beslutat om. Nämnden har även beslutanderätt i vissa frågor, och ska leda och samordna verksamheten samt ha uppsikt över övriga nämnder och kommunalförbund.

Regionstyrelsen har även ansvar för den ekonomiska förvaltningen, och ordföranden i regionstyrelsen för ofta Region Värmlands talan. Ordförande är även Region Värmlands firmatecknare. Regionstyrelsen är dock inte överordnad de andra nämnderna och kan till exempel inte fatta beslut i övriga nämnders ställe.

Regionstyrelsens mötesdagar.
Regionstyrelsens möteshandlingar och protokoll.

Region Värmlands nämnder 

Region Värmland har förutom regionstyrelsen nio nämnder. Två av nämnderna, Hjälpmedelsnämnden i Värmland och Kost- och servicenämnden, styrs gemensamt med länets kommuner.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur ett övergripande befolkningsperspektiv och därvid samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för ärenden som rör kollektivtrafiken i Värmland och bereder ärenden som ska beslutas i regionfullmäktige.

Kultur och bildningsnämnden ansvarar för att fullgöra Region Värmlands uppgifter inom kultur-, bildnings- samt folkhälsoområdet. Nämnden ska förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom dessa områden på kultur- och bildningsområdet på regional nivå. Nämnden ska och ansvara för de åtaganden som följer av den regionala kulturplanen.

Regional utvecklingsnämnden ansvarar, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör närings- och arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning och innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet och miljö. Nämnden ansvarar även för det statliga tillväxtuppdraget.

Patientnämnden finns till för patientens skull, och ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Nämndernas ansvar och befogenheter finns reglerat i reglementen.

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet.

Kost- och servicenämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet. 

Krisledningsnämnden träder i kraft först när det händer något som kallas för extraordinär händelse i fredstid.

Läs mer om nämnder.

Revisionen 

Regionfullmäktige följer tre gånger per år upp regionstyrelsens arbete, och säkerställer att styrelsen har gjort sitt jobb, det vill säga att verkställa fullmäktiges beslut. Detta görs i form av att regionstyrelsen tar fram två delårsrapporter samt en årsredovisning.

Till sin hjälp har regionfullmäktige revisionen, vars uppgift är att granska regionstyrelsens delårsrapporter och årsredovisning och bedöma om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat om i Regionplanen. Utifrån resultatet beviljar sedan regionfullmäktige regionstyrelsen ansvarsfrihet eller inte.  Läs mer om revision här.

Skiss över Region Värmland organisation

 

 Klicka på organisationsskissen för att se den i en större storlek.