Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden hanterar ärenden som rör kollektivtrafiken i Värmland och bereder ärenden som ska beslutas i regionfullmäktige.

Nämnden består av nio ledamöter och fem ersättare som väljs av regionfullmäktige. Den som är ledamot eller ersättare i kollektivtrafiknämnden kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i Värmlandstrafiks styrelse eller stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun. 

Reglemente för kollektivtrafiknämnden (pdf, 101 kB)

Kollektivtrafiknämnden har bland annat i uppdrag att:

  • Ta fram förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram
  • Beakta kollektivtrafikens roll i samhällsutvecklingen 
  • Årligen sammanställa en rapport om den trafik som finansierats med offentliga medel
  • Bereda strategiska frågor om kollektivtrafik inför regionfullmäktige
  • Samordna den regionala kollektivtrafiken med färdtjänst, patientresor och kommunernas skolskjutsverksamhet
  • Säkerställa att offentligt ägd infrastruktur är tillgängligt på konkurrensneutrala villkor
  • Verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet

Kollektivtrafiknämnden består av:

Ordförande: Jesper Johansson (MP)
Vice Ordförande: Tomas Riste (S

Du hittar en lista över samtliga ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden i vårt förtroendemannaregister.

Kallelser, ärenden och protokoll hittar du i vårt arkiv med digitala handlingar.