Revisionsberättelser

Lagen föreskriver att revisorerna tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för regionstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda. Detsamma gäller för Region Värmlands övriga nämnder och styrelser.

Revisorernas samlade arbete under året ligger till grund för den revisionsberättelse som överlämnas till fullmäktige för beslut. Utöver revisionsberättelsen får fullmäktige löpande information om revisorernas granskningar.

Revisionsberättelse för 2020

Tidigare revisionsberättelser