Revisionsrapporter

2021

7-21

6-21

5-21

4-21

3-21

2-21

1-21

2020

37-20 Pandemins effekter

36-20 Granskning finansiella delarna av årsredovisning 2020
Missiv

35-20 Granskning av årsredovisning 2020
Missiv

34-20 Grundläggande granskning Regionala utvecklingsnämnden
Missiv

33-20 Grundläggande granskning Patientnämnden
Missiv

32-20 Grundläggande granskning Kultur- och bildningsnämnden
Missiv

31-20 Grundläggande granskning Kollektivtrafiknämnden
Missiv

30-20 Grundläggande granskning Hälso- och sjukvårdsnämnden
Missiv

29-20 Grundläggande granskning Regionstyrelsen
Missiv

28-20 Grundläggande granskning Hjälpmedelsnämnden
Missiv

27-20 Grundläggande granskning Kost- och servicenämnden
Missiv

26-20 Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn med psykisk ohälsa
Missiv

25-20 Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest samt suicidprevention
Missiv

24-20 Granskning av målstyrning
Missiv

23-20 Granskning av digitalisering
Missiv
Kollektivtrafiknämndens svar

22-20 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken - Förstudie
Missiv

21-20 Biblioteksverksamheten - förstudie
Missiv

20-20 Värmlandsarkiv – förstudie
Missiv

19-20 Verkställighet och återrapportering av fattade beslut – uppföljning
Missiv

18-20 Mediecenter – förstudie
Missiv

17-20 Konsthantering - uppföljning
Missiv

16-20 Granskning av folkhälsoarbetet
Missiv
Kultur- och bildningsnämndens svar
Regionstyrelsens svar

15-20 Region Värmlands arbete med Agenda 2030 - förstudie
Missiv

14-20 Granskning gällande implementering av barnkonventionen, inkl uppföljning
Missiv
Kultur- och bildningsnämndens svar 
Regionstyrelsens svar 

13-20 Krisberedskap - uppföljning
Missiv

12-20 Granskning av sjukresor, färdtjänst och skolresor
Missiv
Kollektivtrafikens svar

11-20 Tillämpning av delegationsförteckningar
Missiv

10-20 Granskning av hantering av statliga medel för regionalt tillväxtarbete
Missiv
Regionala utvecklingsnämndens svar

9-20 Granskning av hantering av bidrag och stöd inom kulturområdet
Missiv

8-20 Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2020 
Granskning av delårsrapport 2020 
Missiv

7-20 Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Missiv
Hälso- och sjukhusnämndens svar

6-20 Granskning av tillgänglighet inom primärvården
Missiv
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Regionstyrelsens svar

5-20 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård - uppföljning
Missiv

04-20 Fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning – uppföljning
Missiv
Regionstyrelsens svar

03-20 Sjukfrånvaro - uppföljning
Missiv

02-20 Patientmedverkan och patientsynpunkter – uppföljning
Missiv

01-20 Ärendehantering - förstudie
Missiv

2019

33-19 Granskning finansiella delarna av årsredovisning 2019

32-19 Granskning av årsredovisning 2019
Missiv

31-19 Grundläggande granskning Regionala utvecklingsnämnden
Missiv

30-19 Grundläggande granskning Patientnämnden
Missiv

29-19 Grundläggande granskning Kultur- och bildningsnämnden
Missiv

28-19 Grundläggande granskning Kollektivtrafiknämnden
Missiv

27-19 Grundläggande granskning Hälso- och sjukvårdsnämnden
Missiv

26-19 Grundläggande granskning Regionstyrelsen

25-19 Grundläggande granskning Hjälpmedelsnämnden
Missiv

24-19 Grundläggande granskning Kost- och servicenämnden
Missiv

23-19 Följsamhet till nationella riktlinjer rörelseorganens sjukdomar
Missiv

22-19 Revisionsrapport - Intern kontroll över finansverksamhet
Missiv

21-19 Granskning av fysioterapeuter
Missiv

20-19 Granskning av Regionservice
Missiv

19-19 Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer MS och Parkinson
Missiv
Regionstyrelsens svar
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

18-19 Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre
Missiv
Regionstyrelsens svar
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

17-19 Granskning av regional utveckling
Missiv
Regionstyrelsens svar
Regionala utvecklingsnämndens svar

16-19 Granskning av kollektivtrafiken
Missiv
Regionstyrelsens svar
Kollektivtrafiknämndens svar

15-19 Korruption och otillbörlig påverkan - uppföljning
Missiv

14-19 Regionens arbete med arbetsmiljö - uppföljning
Missiv

13-19 Granskning av regionens folkhögskolor
Missiv
Regionstyrelsens svar  
Kultur- och Bildningsnämndens svar

12-19 Granskning av informationssäkerhet
Missiv
Regionstyrelsens svar  

11-19 Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2019
          Granskning av Delårsrapport 2019
Missiv

10-19 Vattenförsörjning till sjukhusen
Missiv

9-19 Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer stroke samt hjärtsjukvård
Missiv
Regionstyrelsens svar  

8-19 Granskning av personal- och kompetensförsörjning
Missiv
Regionstyrelsens svar  

7-19 Vårdhygien och lokalvård - uppföljning
Missiv

6-19 Bisysslor - uppföljning
Missiv

5-19 Granskning av förlossningsvården
Missiv
Regionstyrelsens svar  

4-19 Granskning av medicintekniska produkter
Missiv
Regionstyrelsens svar  

3-19 Granskning av ögonsjukvården
Missiv
Regionstyrelsens svar  

2-19 Hälsofrämjande förhållningssätt - uppföljning
Missiv

1-19 Patienthotellet – förstudie 
Missiv

2018

27-18 Grundläggande granskning Landstingsstyrelsen

26-18 Grundläggande granskning Patientnämnden
Missiv

25-18 Grundläggande granskning Kost- och servicenämnden
Missiv

24-18 Grundläggande granskning Hjälpmedelsnämnden
Missiv

23-18 Granskning av de finansiella rapporterna i årsredovisning 2018

22-18 Granskning av årsredovisning 2018
Missiv

21-18 Kontroll av legitimationer
Missiv

20-18 Granskning av Vårdkedjor och läkemedel för äldre
Missiv
Landstingsstyrelsens svar  

19-18 Granskning av journalföring 
Missiv 
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

18-18 Hälso- och sjukvård till asylsökande 
Missiv

17-18 Landstingshälsan – förstudie 
Missiv

16-18 Brand- och skalskydd – uppföljning 
Missiv

15-18 Informationssäkerhet – patientinformation - uppföljning 
Missiv

14-18 Granskning av Folktandvården 
Missiv
Landstingsstyrelsens svar  

13-18 Landstingets miljöarbete - uppföljning 
Missiv

12-18 Granskning av delårsrapport 2, 2018 
Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2, 2018
Missiv - revisorernas bedömning delårsrapport 2, 2018

11-18 Granskning av upphandlingsprocess
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

10-18 Granskning av bemötande
Missiv
Landstingsstyrelsens svar 

9-18 Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer för Astma och KOL 
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

8-18 Granskning av Psykiatrin 
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

7-18 Granskning av löner och arvoden 
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

6-18 Hjälpmedelsverksamheten – uppföljning 
Missiv

5-18 Patientsäkerhetscentrum – förstudie 
Missiv

4-18 Kunskapscentrum - förstudie
Missiv

3-18 Projekthantering - uppföljning
Missiv

2-18 Granskning av operationsverksamheten
Missiv

1-18 Granskning av Rättspsykiatrin
Missiv

 

2017

26-17 Grundläggande granskning av Landstingsstyrelsen 

25-17 Grundläggande granskning av Patientnämnden 
Missiv

24-17 Grundläggande granskning av Kost- och Servicenämnden 
Missiv

23-17 Grundläggande granskning av Hjälpmedelsnämnden
Missiv

22-17 Granskning av de finansiella rapporterna i årsredovisning 2017

21-17 Granskning av Årsredovisning 2017
Missiv

20-17 Nationella riktlinjer diabetes
Missiv

19-17 Granskning av missbruksvård
Missiv

18-17 Granskning av läkemedelsförskrivning
Missiv

17-17 Forskningsfonder
Missiv

16-17 1177 e-hälsa - förstudie
Missiv

15-17 Implementering av politiska viljeinriktningar inom Uppsala-Örebroregionen
Missiv

14-17 Primärvård
Missiv

13-17 Finansförvaltningen – förstudie
Missiv

12-17 Granskning av delårsrapport 2, 2017
Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2, 2017
Missiv - revisorernas bedömning delårsrapport 2, 2017

11-17 Granskning av ärenden i patientnämnden
Missiv 
Landstingsstyrelsens svar

10-17 Granskning av landstingets arbete med att minska vårdskador
Missiv 
Landstingsstyrelsens svar

9-17 Krisberedskap - förstudie
Missiv

8-17 Hot och våld mot förtroendevalda och medarbetare - förstudie
Missiv

7-17 Granskning av tillgänglighet
Missiv 
Landstingsstyrelsens svar

6-17 Granskning av cancervården
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

5-17 Granskning av akutsjukvård
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

4-17 Landstingets ärende- och beslutsprocess - uppföljning
Missiv

3-17 Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning
Missiv

2-17 Utomlänsintäkter - förstudie
Missiv

1-17 Patientsäkerhet - uppföljning
Missiv