Region Värmlands pensionärsråd

Rådets uppgifter

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionstyrelsen.

Syfte

 • att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
 • att medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
 • att rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
 • att rådet ska verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämn­dernas verksamhetsplanering
 • att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
 • att rådet ska vara remissorgan i frågor som gäller pensionärerna
 • att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Vem är med?

Region Värmland representeras via fem ledamöter som väljs ur presidierna i nämnderna. Regiondirektören och funktionsrättsstrategen deltar inom sina uppdrag. Sekreterarskapet tillhandahålls från Region Värmlands sekretariat. Pensionärsorganisationerna representeras av:

 • PRO (Pensionärernas Riksorganisation)
 • SPF (Sveriges Pensionärsförbund)
 • RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)
 • SKPF (Sveriges Kommunalpensionärers Förbund)

Politiska deltagare

 • Ola Persson (C), ordförande
 • Eva Julin Dombrowe (L)
 • Jesper Johansson (MP)
 • Mats Sandström (S)
 • Ulric Andersson (S)

Sammanträdesdatum 2021

 • 25 mars
 • 27 maj
 • 16 september
 • 25 november

Möteshandlingar

2021

2020

2019